Paaugstina elektroapgādes drošumu Valkas novadā

Lai Valkas novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” šogad novada teritorijā realizē 7 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 565 tūkst. eiro. Paaugstinot vairāk nekā 1 000 klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, šogad novada teritorijā kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 11 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 10 km garumā un izbūvēt 11 jaunas transformatoru apakšstacijas. Rūpējoties par drošu, kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Valkas novadā turpina veikt elektroietaišu uzturēšanas, remontu un rekonstrukcijas darbus, atjaunot un uzlabot elektrotīklu, veikt elektrolīniju vadu un balstu nomaiņu, kā arī zemsprieguma un vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un ikviens klients saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda un savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas. Elektrotīkla elementi kalpo vidēji 40 - 50 gadus, tādēļ to savlaicīga atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību.Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 46 klientiem Valkas pagastā, AS “Sadales tīkls” šogad pagasta teritorijā realizē trīs projektus, kuru ietvaros tiks atjaunotas vidējā sprieguma 20kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas 3,4 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,3 km garumā un izbūvētas 4 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrolīnija 2,7 km garumā ir pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, ievērojami paaugstinot gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana uz elektrolīnijas vadiem, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu, neuzmanīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā. Vijciema pagastā šogad tiek realizēti divi elektrotīkla rekonstrukcijas projekti, kuru ietvaros ir atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 0,8 km garumā, izbūvētas 6 jaunas transformatoru apakšstacijas un veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 7,6 km garumā. Elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 39 klientiem apdzīvotās vietās Kairi un Peņģi.Elektrotīkla rekonstrukciju AS “Sadales tīkls” turpina veikt arī Ērģemes pagastā, kur šogad norisinās apjomīga vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve. Vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas posms 2,1 km garumā no apdzīvotas vietas Vēveri līdz Timburiem ir pārbūvēts par kabeļu līniju. Šo rekonstrukcijas darbu laikā ir veikta zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūve 0,2 km garumā un jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, uzlabojot elektroapgādes drošumu 452 klientiem, kuru objektu elektroapgādi nodrošina šī elektrolīnija. Savukārt no Vīgantiem līdz vietai, kur autoceļš P22 Valka – Rūjiena šķērso Žukupi, šobrīd norisinās vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 4,4 km garumā, un šo rekonstrukcijas darbu laikā gaisvadu elektrolīnija 2 km garumā tiek pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 489 AS “Sadales tīkls”  klientiem. Turpinot mērķtiecīgu darbu, lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, 2017. gadā Valkas novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 4 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 267 tūkst. eiro. Elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies Valkā, Zvārtavas un Kārķu pagastā. Valkā nākamajā gadā AS “Sadales tīkls” veiks vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukciju un šī projekta ietvaros gaisvadu elektrolīnijas posms no Brīvzemnieka līdz Ērģemes ielai 0,9 km garumā tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, uzlabojot elektroapgādi 44 AS “Sadales tīkls” klientiem, tostarp SIA “Valkas meži” objektam. Apjomīga elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies Kārķu pagastā, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 10,2 km garumā, veikt 4 jaunu transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma 0,4kV kabeļu līnijas izbūvi 0,1 km garumā. Elektrolīniju rekonstrukcija norisināsies elektrolīniju posmos no Pētersoniem līdz Kārķiem un no Piksārēm līdz Viļņiem. Gaisvadu elektrolīnijas šķērso mežainu apvidu, kas ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem, ko rada stipra vēja ietekmē lūzis koks vai gaisvadu elektrolīnijā ieķēries zars, tādēļ rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrolīnijas 4,5 km garumā tiks pārbūvētas izolētu vadu izpildījumā, kas daudz labāk izturēs situācijas, kad gaisvadu līnijai pieskaras koku zari, kā arī, neuzmanīgi veicot saimnieciskos darbus, lauksaimniecības un mežistrādes tehnika. Savukārt Zvārtavas pagasta apdzīvotā vietā Zaķi AS “Sadales tīkls” plāno veikt transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti 32 klientiem.Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līnijām plānots veikt 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas..

Uzņēmējdarbība