Smiltenes novada nevalstiskās organizācijas var pieteikties līdzfinansējumam projektu īstenošanai

Smiltenes novada dome izsludina 2017.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2.kārtu.


Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Konkursā nedrīkst piedalīties pašvaldības iestādes, pašvaldības struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, komercsabiedrības un fiziskas personas.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis euro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 3051,00

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu dome@smiltene.lv


Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.gada 13.oktobrim plkst. 16.00, Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 13.oktobris). 


NVO