Laikraksta "Ziemeļlatvija" 2021. gada abonēšanas loterija

20171123-1108-screenshot-2.jpg

20171123-1112-untitled.png

SIA “Reģionu Mediji”

2021. gada abonēšanas akcijas 

“Abonē laikrakstu “Ziemeļlatvija” 2021. gadam un laimē” loterijas

NOTEIKUMI

     1. Loterijas organizators:

        1.1. SIA “Reģionu Mediji“, reģistrācijas Nr.: 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.

     2. Loterijas norises teritorija:

        2.1. Valkas, Smiltenes un Strenču pilsētas un novadi.

     3. Loterijas norises sākuma un beigu datums:

        3.1. Loterijas norises sākums: 2020. gada 30. oktobris.

        3.2. Loterijas norises beigas: 2021. gada 22. janvāris.

     4. Loterijas laimestu fonds:

20201027-0816-not.png

     5. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:

        5.1. Kopīgajā laimestu fondā ir 43 laimesti. 

        5.2. Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 43 laimestiem. 

        5.3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt (Aptuvenās izredzes laimēt – balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu):

            5.1 . Galveno laimestu – 1 : 425 (tikai 12 mēnešu abonenti);

            5.1 . Otru laimestu – 2 : 645 (vismaz 6 mēnešu abonenti);

            5.1 . Trešo laimestu – 10 : 970 (vismaz 3 mēnešu abonenti);

            5.1 . Pārējos laimestus – 30 : 1260 (visi abonenti).

     6. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

        6.1. Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu “Ziemeļlatvija” 2021. gadam vismaz uz 1 (vienu), 3 (trim), 6 (sešiem) vai 12 (divpadsmit) mēnešiem.

        6.2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijās: Rīgas ielā 25, Valkā, LV-4701, vai Kalna ielā 8, Smiltenē, LV-4729, kā arī internetā vai jebkurā VAS “Latvijas Pasts” nodaļā.

        6.3. Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.

     7. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

        7.1. Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Ziemeļlatvija” par noteiktu periodu.

        7.2. Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav.

     8. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:

        8.1. Abonents abonē laikrakstu “Ziemeļlatvija” 2021. gadam līdz 2020. gada 28. decembrim.

        8.2. Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir 2021. gada 11. janvāris.

     9. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:

        9.1. Pēc 2021. gada 15. janvāra SIA “Reģionu Mediji” Klientu serviss apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.

        9.2. Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota Microsoft Office Excel failā.

        9.3. Laimesti tiks izlozēti laikraksta “Ziemeļlatvija” redakcijā (Rīgas ielā 25, Valkā, LV-4701) 2021. gada 21. janvārī. plkst. 12.00.

     10. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:

        10.1. Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā “Ziemeļlatvija” un portālā www.ziemellatvija.lv 2021. gada 22. janvārī.

     11. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem:

        11.1. Laimestus varēs saņemt laikraksta “Ziemeļlatvija” redakcijās: Rīgas ielā 25, Valkā, LV-4701, vai Kalna ielā 8, Smiltenē, LV-4729, līdz 2021. gada 08. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

        11.2. Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.

        11.3. Laimējušām personām SIA “Reģionu Mediji” izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā.

     12. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:

        12.1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju.

        12.2. Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijās: Rīgas ielā 25, Valkā, LV- 4701, vai Kalna ielā 8, Smiltenē, LV-4729, vai nosūtāmas pa pastu: SIA “Reģionu Mediji”, Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045.

        12.3. Pretenzijas var iesniegt loterijas laikā un vēl 1 (vienu) darba dienu pēc loterijas laimestu izsludināšanas datuma.

        12.4. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenziju saņemšanas.

     13. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

        13.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Reģionu Mediji” darbinieki, kā arī juridiskas personas.

        13.2. Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Reģionu Mediji” darbinieks vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā laimīgā persona tiks izlozēta no jauna.

     14. Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.

     15. Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta “Ziemeļlatvija” redakcijās un portālā www.ziemellatvija.lv.


___________________Uldis Salmiņš
SIA “Reģionu Mediji”
valdes priekšsēdētājs
2020. gada 14. oktobrī