Bezdarbnieka pabalsts būs proporcionāls bezdarbnieka apdrošināšanas stāžam

Bezdarbnieka pabalsta apmērs būs proporcionāls bezdarbnieka apdrošināšanas stāžam un viņa apdrošināšanas iemaksu algai, paredz šodien Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".

Likuma grozījumi paredz, ka bezdarbniekam, kurš pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijis darba ņēmējs, ja viņš likumā paredzētajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā ir bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka par paredzēto sešu mēnešu periodu, paredzot iespēju vidējo apdrošināšanas iemaksu algu noteikt par sešu mēnešu periodu 32 kalendāra mēnešu laikā pirms mēneša, kad persona ieguvusi bezdarbnieka statusu. Personai būs jāatlīdzina valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālajā budžetā saņemtais bezdarbnieka pabalsts, ja tai par labu no darba devēja tiek piedzīta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu attiecīgajā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā, paredz likuma grozījumi.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu, ja par viņu ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Ar grozījumiem tika arī saskaņotas likuma normas ar Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajiem pašreiz spēkā esošajiem bērna kopšanas pabalsta piešķiršanas nosacījumiem, kas paredz bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu personai, kura kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem. Šī pabalsta piešķiršana vairs netiek saistīta ar pabalsta saņēmēja atrašanos bērna kopšanas atvaļinājumā vai nodarbinātības faktu.

Plānots, ka grozījumi likumā stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī.

Savukārt 2009.gada sākumā stāsies spēkā minētā likuma grozījumi, kas paredz pilnveidot bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas kārtību, lai izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts būtu atbilstošs bezdarbnieka veiktajām apdrošināšanas iemaksām.

Patlaban gadījumos, kad iemaksas bezdarba gadījumam par cilvēku vienlaicīgi ir veikusi gan valsts, gan viņa darba devējs un viņš pats, bezdarbnieka pabalstu šim bezdarbniekam piešķir 60% apmērā no divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds ir spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā. Tie patlaban ir 54 lati.

Pilnveidotā kārtība paredz bezdarbnieka pabalsta apmēru noteikt proporcionāli cilvēka apdrošināšanas stāžam un atbilstoši viņa apdrošināšanas iemaksu algai.

Šādi gadījumi ir, piemēram, situācijās, kad cilvēks kopj bērnu līdz gada vecumam un vienlaicīgi arī strādā. Šādos gadījumos cilvēks saņem gan darba algu, no kuras tiek veiktas sociālās iemaksas bezdarba gadījumam, gan bērna kopšanas pabalstu un attiecīgi arī apdrošināšanu bezdarba gadījumam no valsts budžeta.

Tāpat ar 2009.gadu stāsies spēkā prasība, kas paredz uzlabot to vecāku sociālo aizsardzību, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā un pēc tam īsu brīdi strādājuši.

Plānots, ka viņi varēs saņemt savām veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām atbilstošu bezdarbnieka pabalstu. Šajā gadījumā, ja bezdarbnieki vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā ir bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā, minēto iemaksu algu aprēķina par iepriekšējo sešu mēnešu periodu, atkāpjoties līdz 32 kalendāra mēnešu periodam pirms mēneša, kad iegūts bezdarbnieka statuss.

Ar grozījumiem paredzēts, ka bezdarbniekam valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālajā budžetā būs jāatmaksā saņemtais bezdarbnieka pabalsts, ja viņš tā saņemšanas periodā no darba devēja ir saņēmis atlīdzību par darba piespiedu kavējumu.

 

Bizness