Sāks kontrolēt Vecpalsas ūdeni

Šonedēļ Grundzāles pagastā, Vecpalsas upes krastā, ir plānots pabeigt visus darbus, lai sāktu darboties  virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija -  pagastā esošo un jauno, plānoto dolomīta karjeru darbības uzraugs.


Staciju ierīko un uzstāda uzņēmums SIA “Doma” no Rīgas, kas uzvarēja Smiltenes novada domes izsludinātajā iepirkumā. Uzņēmuma piedāvātā darbu līgumcena ir 14 990 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.


Parametrus on-line režīmā mērīs zondeJau rakstījām, ka netālu no Grundzāles ciema Lielvārdes novada uzņēmums SIA “Īpašumi EG” plāno izstrādāt dolomītu  atradnes “Dzeņi” iecirkņos “Kalna Kades - 1” un “Kalna Kades -  2”. Saistībā ar to Smiltenes novada dome īsteno projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā”, piesaistot Zivju fonda līdzekļus (13 350 eiro). Pārējā summa ir pašvaldības līdzfinansējums.

“Projekta mērķis ir zivju resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera ūdens izlaides vietas,” informē Lita Kalniņa, Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja. Viņa skaidro, ka dolomīta karjera potenciālā nelabvēlīgā ietekme uz zivju resursiem ir saistīta galvenokārt ar atradnēs atsūknētā gruntsūdens novadīšanu dabiskajās ūdenstecēs, jo tas var izmainīt ūdensteces temperatūras režīmu un pH līmeni. Jebkuras upes ūdens stāvokļa izmaiņas var nelabvēlīgi ietekmēt gliemju attīstību, zivju nārsta vietas un ceļotājzivju migrāciju uz nārsta vietām.

  Pirmo gadu pēc stacijas uzstādīšanas Vecpalsas ūdens kontroli uzņemsies SIA “Doma”, taču pēc tam šis darbs būs jāturpina kādam  Smiltenes novada domes norīkotam cilvēkam.SIA “Doma” pārstāvis Mārtiņš Priedītis skaidro, ka virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija Vecpalsā noteiks ūdens temperatūru, pH (skābuma pakāpi ūdenī), elektrovadītspēju, kad atkarībā no sāļu klātesamības ūdenī, var konstatēt svešu vielu klātbūtni vai piesārņojumu, kā arī noteiks duļķainību.Visus šos parametrus on line - režīmā (tiešsaistē internetā ) mērīs zonde. 

Datu uzkrāšanai un pārraidei nepieciešamie modēms un logeris atradīsies vadības skapī.“Ar laiku parametri būs pieejami un redzami jebkuram lietotājam  noteiktā mājas lapā internetā. Tā varētu būt Smiltenes novada domes no jauna  izveidota vai jau esošā pašvaldības mājas lapa,” piebilst M. Priedītis. Turpinās  ietekmes uz vidi  novērtējumsMonitoringa stacija sāks darboties jau šonedēļ, taču tas, kad reāli pie Grundzāles sāks iegūt dolomītu, šobrīd nav zināms.Jau rakstījām, ka šovasar pēc Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB)  lēmuma tika uzsākta dolomīta atradnes “Dzeņi” iecirkņu “Kalna Kades - 1” un “Kalna Kades - 2” ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūra.

 Dolomīta ieguve plānota nekustamajos īpašumos “Bemberu pļavas” un “Kalna Kades”. Darbības ierosinātājs ir Lielvārdes novada uzņēmums SIA “Īpašumi EG”, kas  vēlas iegūt dolomītu minētajos plānotajos karjeros.Šovasar Grundzālē jau notika  IVN sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, pēc kuras VPVB saņēma divu Grundzāles pagasta iedzīvotāju, kā arī Smiltenes novada domes un Satiksmes ministrijas priekšlikumus un ierosinājumus par paredzētās minētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un nodeva tos SIA “Īpašumi EG” (uzņēmumam iesniegumu rakstītāju iedzīvotāju uzvārdi netiek norādīti).

 Galvenie jautājumi, kas iesniegti VPVB, ir saistīti ar spridzināšanas radīto trokšņa un vibrāciju ietekmi uz apkārtnē esošajiem īpašumiem un objektiem, ar hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmi, atsūknējot un novadot karjera ūdeņus esošajā meliorācijas sistēmā un Vecpalsas upē.IVN uzdevums ir paredzēt plānotās darbības ietekmi uz vidi un izstrādāt un novērtēt priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai. VPVB jau ir izdevusi apjomīgu programmu  uzņēmumam “Īpašumi EG” ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei minētajos iecirkņos  “Kalna Kades 1” un “Kalna Kades 2” (programma ir pieejama VPVB mājas lapā).

 Programma ir derīga līdz 2020. gada 2. septembrim. Tas nozīmē, ka uzņēmumam “Īpašumi EG” līdz šim termiņam uz minētās programmas darbības bāzes  ir jāsagatavo IVN ziņojums, kas pēc tam būs pieejams sabiedrībai  apspriešanai.VPVB skaidro, ka uzņēmumi, IVN ierosinātāji,  ziņojumu  izstrādā, vadoties no savām biznesa interesēm. Ja tās “deg”, tad process notiek ātri, kaut, piemēram, gada laikā, taču tikpat labi tas var notikt pēc diviem vai trijiem gadiem. Ir bijuši arī gadījumi, kad darbības ierosinātājs atsakās no savas  ieceres, secinot, ka izvirzīto noteikumu  ievērošana izmaksātu pārāk dārgi.

Bizness