Smiltenes novada dome īsteno vairākus pašvaldības autoceļu un ielu pārbūves projektus

Smiltenes novada dome, īstenojot vairākus projektus, ir uzsākusi vairāku pašvaldības autoceļu un ielu pārbūvi, lai uzlabotu novada pagastu ceļu un Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūras kvalitāti,  veicinātu uzņēmējdarbību,  saglabātu apdzīvotību un uzlabotu gājēju un autovadītāju satiksmes drošību.  Zemāk aicinām iepazīties ar pašvaldības īstenotajiem būvniecības projektiem, to plānotajiem darbiem, termiņiem un izmaksām. 

Uzsākta autoceļa “Vidzemes šoseja – Lauciņi” pārbūve

Uzsākušies būvdarbi projektā “Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “8 CBR”. Sākotnēji objektā veikti sagatavošanās darbi, kā arī uzsākta virsūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve.

Projekta mērķis ir, veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu “Vidzemes šoseja – Lauciņi” 0,92 km garumā, tai skaitā veikt ceļa pamata konstruktīvo kārtu pastiprināšanu, veikt karstā asfalta seguma ieklāšanu, izbūvēt virsūdeņu novadīšanas sistēmu, uzstādīt aprīkojumu, u.c.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 5 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 1,3 miljonu EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 540 945,86 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  261 460,00 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 1. kārtas ietvaros pārbūvēs 5 pašvaldības autoceļus ar kopējo garumu 9,24 km

Uzsākti būvdarbi projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” ietvaros, kura ietvaros tiek veikti pārbūves darbi 5 pašvaldības autoceļos: Kažauči – Strariņi (Smiltenes pagasts), Priežkalni – Bierņi (Grundzāles pagasts), Mētras – Jauncepļi (Palsmanes pagasts),Vidzemes šoseja – Dāmi (Launkalnes pagasts), Žīguru ceļš (Brantu pagasts).

Žīguru ceļa pārbūves darbu izpildi veic būvniecības firma SIA “Virāža”, autoceļa Kažauči- Stariņi un Mētras- Jauncepļi  - SIA “Ķikuti-99”, autoceļu Vidzemes šoseja- Dāmi un Priežkalni- Bierņi  - SIA “Ceļinieks 2010”. Kopējais ceļu rekonstrukcijas garums ir 9,24 km.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” kopējās izmaksas ir 681 155.10 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 463 426.83 EUR. Projektu paredzēts realizēt līdz 2018.gada novembrim.

Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijas 2. kārtas ietvaros pārbūvēs 7 pašvaldības autoceļus ar kopējo garumu 14,13 km

Uzsākti būvdarbi projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II. kārta”, kura ietvaros veiks pārbūves darbus 7 pašvaldības autoceļos.

Bilskas pagasta autoceļa Otkari-Zariņi un Brantu pagasta autoceļa Ozolkalnu ceļš būvdarbu izpildi veic SIA “Ceļinieks 2010”, Smiltenes pagasta autoceļa Jaunbilska-Strēbeles - būvdarbu izpildi veic SIA “Ķikuti-99”. Savukārt 2019.gadā šajā projektā paredzēts pārbūvēt pašvaldības autoceļus Kažauči-Liepkalni (Smiltenes pagasts), Smiltene-Stariņi (Smiltenes pagasts), Paltnieku ceļš (Brantu pagasts) un Ķempes-Kamolkalns (Variņu pagasts). 

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” kopējās izmaksas ir 1 217 448.61 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 151 538.53 EUR. 

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 30. janvārim.

Uzsākti Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijas būvdarbi

Smiltenes pilsētā uzsākti Limbažu ielas, Celtnieku ielas un Gaujas ielas posma no Valmieras ielas līdz pilsētas robežai būvdarbi projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārtas” ietvaros. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 64 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 748 446 EUR apmērā un tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 3.93 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 906 761.23 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 333 910.00 EUR.

Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve

Kopš 2017. gada augusta Smiltenes novada dome īsteno pašvaldības projektu “Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve” 

Saskaņā ar izstrādāto būvprojektu tiek veikta esošā brauktuvju, ietvju segumu un inženierkomunikāciju tīklu pārbūve. Pašlaik ir paveikti inženierkomunikāciju tīklu izbūves darbi,  brauktuves nesošo pamata kārtu izbūve, asfalta apakškārtas ieklāšana. Turpinās darbi pie ietvju apmaļu uzstādīšanas un bruģakmens seguma ieklāšanas ietvēm un stāvvietām, atbalstsienas izbūves.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem Gaujas ielas posmu no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūves darbus veic SIA “8CBR”. Kopējās plānotās izmaksas projekta īstenošanai ir 945 000 eiro. Ielas pārbūvi plānots pabeigt līdz šī gada 31. jūlijam.


Bizness