Notiks investīciju objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas tiesību izsole

Smiltenes novada dome 2019. gada 24. septembrī plkst.10:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko pirmo nekustamā īpašuma – investīciju objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam:

1.Nomas objekts – investīciju objekts (ražošanas ēka) Limbažu ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 94150070706), kas sastāv no:

1.1.labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150070706 (platība 4 727,47 m2);

1.2.uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas jaunbūves (iekštelpu platība 793,3 m2/ārtelpu platība 218,71 m2);

1.3.uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 2 545,96 m2).

2.Nomas objekts tiks iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.

3.Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 3643,75 euro (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit trīs euro 75 centi) bez PVN mēnesī.

4.Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

5.Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:

5.1.jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 000,00  euro (astoņdesmit divi tūkstoši eiro), un

5.2.jāizveido ne mazāk kā 2 (divas) jaunas darba vietas;

5.3.citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.

6.Nomas objekta apskates vieta un laiks – Limbažu ielā 8, Smiltenē 2019. gada 17. septembrī plkst. 14.00, iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729, e-pasts: [email protected].

Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var www.smiltene.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”  un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2019.gada 20. septembrim (ieskaitot).


Bizness