Izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu sistēmā 1

Labklājības ministrija (LM) nākamo četru gadu laikā veiks izmaiņas adoptētāju, aizbildņu un audžuģimeņu atbalsta sistēmā. Tās nepieciešamas, lai veicinātu bērnu augšanu ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 3.martā, valdībā apstiprinātā Koncepcija par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu. 

Lai veicinātu bērnu uzaugšanu ģimenē un sekmētu bērnu ātrāku un veiksmīgāku iekļaušanos jaunajā ģimenē, LM no 2016.gada veiks vairākas izmaiņas adopcijas sistēmā:

sniegs lielāku atbalstu potenciālajam vecākam pirmsadopcijas aprūpes laikā, kad adoptētājs dodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas. To plānots noteikt 171 eiro apmērā mēnesī pašreizējo 49,80 eiro vietā (no 2017.gada nodarbinātiem vecākiem pabalsts būs atkarīgs no viņu sociālās apdrošināšanas iemaksu algas, kā arī tiks pārtraukta uzturnaudas izmaksa);

bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā veiks sociālās apdrošināšanas iemaksas no valsts pamatbudžeta arī invaliditātes apdrošināšanai, kā arī dubultos iemaksu objektu;

ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem apmaksās 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu;

nodrošinās visu potenciālo adoptētāju apmācības pirms statusa piešķiršanas, lai potenciālie adoptētāji iegūtu zināšanas par adopcijas procesu kopumā un turpmāko bērna audzināšanu ģimenē.

Tāpat pakāpeniski pārskatīs finansējuma apjomu aizbildņiem un audžuģimenēm tām uzticēto funkciju nodrošināšanai. LM rosina no 2018.gada noteikt vienādu pabalstu bērna uzturam aizbildnībā un audžuģimenē - divkāršā valstī noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā atkarībā no bērna vecuma:

katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai — 25% apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 180 eiro (360 eiro*25%*2)

katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai — 30% apmērā no minimālās mēneša darba algas jeb 216 eiro (360 eiro*30%*2).

LM piedāvā bērna uzturam paredzētā pabalsta pārskatīšanu veikt pakāpeniski. Proti, no 2016.gada noteikt pabalstu bērna uzturam aizbildnim valstī noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmērā (analoģiski minimālajam pabalsta apmēram, ko pašvaldībām ir jānodrošina jau patlaban). Par bērnu līdz septiņu gadu vecumam tas sasniegtu 90 eiro mēnesī, par vecāku bērnu - 108 eiro mēnesī. Šobrīd pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir 45,53 eiro mēnesī. 

Vienlaikus ar pabalsta bērna uzturam noteikšanu dubultā minimālo uzturlīdzekļu apmērā no 2018.gada paredzēts pārtraukt atlīdzības izmaksu aizbildnim. 

Papildu iepriekšminētajam LM piedāvā no 2017.gada izveidot jaunu audžuģimeņu veidu (tipu) - specializētās audžuģimenes. Tādas nepieciešamas, lai jau sākotnēji, izņemot bērnu no ģimenes, nodrošinātu viņam aprūpi ģimeniskā vidē, nevis ārpusģimenes aprūpi institūcijā, kamēr bērnam tiek meklēts piemērots aizbildnis vai audžuģimene. No 2019.gada LM pārskatīs atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, nosakot to atkarībā no aprūpē esošo bērnu skaita un ņemot vērā noteikto minimālā ienākuma (minimālā nodrošinājuma) līmeni (LM šobrīd notiek darbs pie tā izstrādes). 

Tāpat no 2016.gada visām audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, adoptētājiem, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem paredzēts nodrošināt psiholoģisko atbalstu.

Vienlaikus paredzēts izvērtēt valsts un pašvaldību kompetenci ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai un līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem turpmākai finansēšanas kārtībai bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai. Tāpat paredzēts arī izvērtēt esošo tiesisko regulējumu uzturlīdzekļu piedziņai no bērnu vecākiem par labu aizbildnim, un nepieciešamības gadījumā līdz 2016.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

Viens no Latvijas Nacionālā attīstības plāna mērķiem ir panākt, ka ārpusģimenes aprūpē esošie bērni dzīvo labvēlīgā ģimeniskā vai ģimenei pietuvinātā vidē, plānojot, ka ģimeniskā vidē (aizbildnībā un audžuģimenē) dzīvojošo bērnu skaits attiecībā pret visiem bērniem, kas ir ārpusģimenes aprūpē, pakāpeniski palielinātos no 77,8% 2011.gadā līdz 85% 2020.gadā.

Komentāri 1

brīnos gan

Nebija dzirdēts, ka patreiz pašvaldības nodrošinātu aizbildņus ar pabalstiem bērnu uzturam.

pirms 6 gadiem, 2015.03.04 10:43

Noderīgi