Aicinām pieteikt kandidātus Smiltenes novada apbalvojumiem  

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas līdz 17. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. 

Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Smiltenes novada dome vēlas teikt paldies novada ļaudīm, kas ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Arī šogad aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus nominācijās „Smiltenes novada Goda cilvēks” un „Gada balva”.

 

„Smiltenes novada Goda cilvēks” - tiek pasniegts par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

 

„Gada balva”. Gada balva tiek pasniegta:

Izglītībā - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;

Kultūrā - par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

Sportā - par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;

Tautsaimniecībā - par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē - par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

Sabiedriskajā darbībā - par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.

Tūrismā - par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.”


Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā gada 17.oktobrim Smiltenes novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, tālr. 64707588, 64774844, pa pastu vai elektroniski - uz e-pastu [email protected].
Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);

apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;

iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.).

klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, pieņems Smiltenes novada dome. 


Noderīgi