In memoriam: Skolotājas Inas Raiskumas dzīve bija darbs

14.septembra rīts atausa ar vēsti, ka klusi mūža miegā aizmigusi skolotāja Ina Raiskuma. 

Ina Raiskuma dzimusi Apē 1930.gada 19.septembrī. Ģimene pārceļas uz Gaujienu, tur aizrit bērnība un skolas gadi. Pēc Gaujienas vidusskolas beigšanas 1949.gadā uzsāk darba gaitas Valkas rajona Bērzaines pamatskolā. Mācības turpina neklātienē, apgūst latviešu valodas un literatūras skolotājas profesiju. No 1952.gada līdz 1999.gadam Ina Raiskuma strādā Blomes pamatskolā par skolotāju, klases audzinātāju, direktores vietnieci mācību darbā, par direktori.

Inas Raiskumas dzīve bija darbs. Viņa ļoti labi sapratās ar bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem. Prata radīt bērnos interesi par katru veicamo uzdevumu. Garajos darba gados skolotāja palīdzējusi izglītoties vairākām blomēniešu paaudzēm. Visaugstāk viņa cilvēkos vērtēja godīgumu, savaldību un gudrību. Šīs īpašības piemita arī viņai pašai. Skolotāja ir teikusi: „Nevienu brīdi neesmu nožēlojusi, ka izvēlējos šo profesiju, nekad pat domās neesmu to mainījusi ar kādu citu, varbūt vieglāku. Skolotāja darbs nav viegls, bet interesants gan, jo katra diena nes kaut ko jaunu, un, esot vienmēr plaukstošas jaunības vidū, arī pats vismaz sirdī nenoveco.” 

Līdztekus skolotājas darbam Ina Raiskuma iesaistījās Blomes pagasta dzīvē – vadīja jauniešu deju kolektīvu, bija ciema padomes deputāte, lielu ieguldījumu deva Blomes pagasta vēstures materiālu apkopošanā un sakārtošanā. Sirdij tuvi vaļasprieki bija grāmatu lasīšana un adīšana, un tamborēšana mūža novakarē. 

Paturēsim mīļā piemiņā skolotājas darbīgo mūžu. Atvadīsimies no Skolotājas Inas Raiskumas 2015.gada 18.septembrī pulksten 14:00 Smiltenes pilsētas kapu kapličā.

Blomes pamatskolas kolektīvs

Noderīgi