Iespēja atgūt zaudētos sertifikātus

Valsts zemes dienests (VZD) informē, ka atbilstoši pieņemtajiem likuma grozījumiem, no šodienas lauku un pilsētas zemes izpircēji, kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, to vēl varēs izdarīt līdz 2011.gada 30.decembrim. Lai nebūtu jāzaudē priekšapmaksā pārskaitītie sertifikāti, lauku un pilsētas zemes izpircējiem tiek dota iespēja pabeigt iesākto zemes privatizācijas procesu.

  Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu varēs saņemt: lauku zemes izpircēji, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija pārskaitījuši privatizācijas sertifikātus Latvijas Hipotēku un zemes bankā par īpašumā iegūstamo zemi un līdz 2010.gada 31.augustam bija iesnieguši izpirkšanai pieprasītās zemes robežu plānu reģistrācijai Kadastrā, pilsētu zemes izpircēji - dzīvojamo ēku īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme pilsētās piešķirta lietošanā ar apbūves tiesībām, kuri līdz 2008.gada 1.septembrim bija iesnieguši pilsētas zemes komisijā apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu privatizācijas sertifikātos un līdz 2009.gada 31.augustam bija reģistrējuši zemes robežu plānu Kadastrā.

      Lai varētu saņemt lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, laika periodā no 2011.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 31.augustam jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai:

lauku zemes izpircējiem attiecīgajā VZD reģionālajā nodaļā un pilsētas zemes izpircējiem attiecīgajā pilsētas zemes komisijā.

 

      Lauku zemes izpircējiem iesniegumam ir jāpievieno mežaudzes novērtējums, ja uz izpērkamās zemes atrodas mežaudze. VZD aicina lauku zemes izpircējus laikus pasūtīt mežaudzes novērtējumu Valsts meža dienestā. Mežaudzes novērtēšana ir maksas pakalpojums.

 

Ja uz izpērkamās lauku zemes atrodas būves, iesniegumam jāpievieno arī dokumenti, kas apliecina būves piederību izpircējam (piemēram, akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai pirkuma, dāvinājuma līgums u.c.) vai arī attiecīgās pašvaldības izziņa, ja uz izpērkamās zemes atrodas būves ar nenoskaidrotu piederību.

 

      Lauku apvidus un pilsētu zemes izpircējiem, kuri līdz 2011.gada 31.augustam būs iesnieguši iesniegumu VZD reģionālajā nodaļā vai pilsētas zemes komisijā lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, pēc lēmuma saņemšanas ir jānoslēdz līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu ne vēlāk kā līdz 2011.gada 30.decembrim.

 

      Zemes izpirkšanas līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku līdz 2011.gada 30.decembrim ir tiesīgi noslēgt arī tie zemes izpircēji, kuriem jau pieņemti lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, kā arī tie zemes izpircēji, kuriem VZD izsniegtajā lēmumā par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, norādīts, ka zemes izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku bija jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas vai norādīts cits termiņš.

 

      2010.gada decembrī apmēram 7 tūkstoši personas zaudēja tiesības izpirkt lietošanā piešķirto zemi kopā vairāk kā par 10 tūkstoši zemes vienībām, jo līdz 2010.gada 30.decembrim nebija noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku.

 

      Plašāku informāciju par pilsētas zemes izpirkšanu var saņemt attiecīgajā  pilsētas domē, bet par lauku zemes izpirkšanu - VZD klientu apkalpošanas centros un VZD mājaslapā www.vzd.gov.lv

Citas ziņas