Meža īpašnieki var pretendēt uz valsts atbalstu

Latvijas Republikas Ministru kabinets ir apstiprinājis valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumos "Meža atjaunošanas potenciāla atjaunošanai ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās".

 

Pēc ugunsgrēka, vējgāzes vai citiem dabas katastrofu postījumiem meža īpašnieki varēs saņemt finansiālu atbalstu meža atjaunošanai un atjaunotās platības kopšanai atkarībā no atjaunotās koku sugas trīs līdz piecus gadus pēc atjaunošanas.

 

Programmā "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" varēs kopt jaunaudzes, uzlabot mazvērtīgās mežaudzes, kā arī iegādāties instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai.

 

"Atbalstu jaunaudžu kopšanai var saņemt līdz astoņu metru augstu mežaudžu kopšanai. Līdz četrus metrus augstām mežaudzēm atbalstu var saņemt divas reizes laika posmā līdz 2013. gadam, bet ne biežāk kā reizi trijos gados," informē Ziemeļvidzemes virsmežniecības mežsaimniecības daļas vadītāja vietnieks Māris Zariņš.

 

Visās aktivitātēs atbalsta lielums ir noteikts 20 - 50 procentu apmērā no veikto darbu izmaksām, bet katrai aktivitātei ir noteikta arī maksimālā izmaksu summa. Piemēram, jaunaudžu kopšanai tā ir 210 latu par hektāru.

 

Par mazvērtīgu tiek uzskatīta dabiski atjaunojusies mežaudze, kurā vidējais valdošās koku sugas augstums ir no diviem līdz sešiem metriem un kura ir atjaunojusies ar meža augšanas apstākļiem nepiemērotām koku sugām. Šajā aktivitātē varēs uzlabot arī neproduktīvās mežaudzes.

 

Atbalsta noteikšanai netiek ņemtas vērā mazvērtīgās vai neproduktīvās mežaudzes novākšanas izmaksas.

 

Lai saņemtu atbalstu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādei, jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu uzlabošana jāparedz vismaz trijos hektāros meža un kopšana vai koku stādīšana jāveic pašam pretendentam. Visos gadījumos jāvēršas pie meža speciālistiem attiecīgajā mežniecībā, kur detalizēti paskaidros, kādos gadījumos var saņemt palīdzību. Pirmā iesniegumu pieņemšana paredzēta novembrī.

Citas ziņas