No 2013. gada 1. janvāra būs jāievēro jaunas prasības saistībā ar dzīvnieku kaušanu

No 2013. gada 1. janvāra stāsies spēkā Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr.1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā. Regula noteiks prasības lauksaimniecības dzīvnieku nonāvēšanai produkcijas ieguvei, un tā būs jāievēro kautuvju īpašniekiem.

Regulā  noteiktas prasības lauksaimniecības dzīvnieku nonāvēšanai ar mērķi iegūt lauksaimniecības produkciju, tostarp dzīvnieku nonāvēšanai piespiedu kaušanas nolūkā, piemēram noteiktu slimību dēļ. Prasības būs jāievēro arī dzīvnieku iekraujot, izkraujot, fiksējot,  apdullinot un atasiņojot, ja tas tiks veikts apstākļos un vietā, kas paredzēti dzīvnieku nonāvēšanai.

 Līdz ar Regulas stāšanos spēkā no  2013. gada 1. janvāra kautuvju īpašniekiem būs jāizstrādā standarta darba procedūras dzīvnieku kaušanai un ar to saistītajām darbībām, ņemot vērā riska faktorus, tostarp - jānosaka atbildīgās personas un veicamās darbības, izmērāmie kritēriji, apdullināšanas efektivitātes kontrole un reģistrācija.

 

Tāpat būs jānodrošina iekārtu izmantošana atbilstoši ražotāja instrukcijām, ieteikumiem iekārtu apkopei un vajadzības gadījumā - iekārtu kalibrēšana. Kautuvē vajadzēs strādāt Regulas prasībām atbilstoši apmācītam  un kvalificētam personālam, un šī prasība attieksies arī uz personu, kas uzraudzīs kažokzvēru nonāvēšanu. Kautuvē, kurā nokauj vairāk par 1000 lauksaimniecības dzīvnieku vai 150 tūkstošus mājputnu gadā, būs jāstrādā dzīvnieku labturībā apmācītai un sertificētai personai, kura uzraudzīs labturības prasību ievērošanu kautuvē.

 

Savukārt jomā iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām būs jāizstrādā labas prakses rokasgrāmatas, lai nodrošinātu vienotu izpratni par kaušanas procesiem.

 

Kautuvēm pārejas periods, lai piemērotu Regulas  prasības kautuvju plānojumam, izbūvei un iekārtojumam, tai skaitā ventilācijas, ūdensapgādes sistēmām, grīdām, ejām, aplokiem, ierobežošanas iekārtām, apdullināšanas iekārtām u.c., noteikts līdz 2019. gada 18. decembrim. Tomēr no 2013. gada 1. janvāra, ceļot jaunas kautuves vai pārbūvējot esošās, kā arī mainot kautuves iekārtas, tām jau būs jāatbilst Regulas prasībām.

 

 Regulā  noteiktas arī programmas kautuves darbinieku apmācībai un kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanai. Līdz 2015. gada  8. decembrim personām ar atbilstīgu trīs gadus ilgu darba pieredzi piemēros vienkāršotu kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu.

 No 2013. gada 1. janvāra - līdz ar Regulas stāšanos spēkā - spēku zaudēs Ministru kabineta 2003. gada 17. jūnija noteikumi Nr.310 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības", ar kuriem ieviestas  Padomes 1993. gada 22. decembra Direktīvas 93/119/EEK par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā prasības.

Citas ziņas