LPS aicina pilnveidot rīcības plānu Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes centros

Lai sekmētu vienotu un skaidru rīcību, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir piedalījusies Rīcības plāna Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās izstrādē. Tomēr ņemot vērā, ka plānā paredzētie pasākumi ir vērsti uz inficēšanās ar Covid-19 risku mazināšanu un masveida inficēšanās novēršanu valsts, pašvaldību un privātajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, LPS aicina Labklājības ministriju plānā iekļaut būtiskus priekšlikumus.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, LPS jau sākotnējo aicināja atbildīgās ministrijas nodrošināt visaptverošu un skaidru rīcības plānu, vienotu algoritmu darbam un informācijas apmaiņai ne tikai valsts sociālās aprūpes centriem, bet arī pašvaldību un privātajiem SAC. Vienlaikus LPS kā sadarbības partneris kopš Covid-19 infekcijas izplatības sākšanās ir aktīvi atbalstījusi centienus ierobežot Covid-19 infekcijas straujo izplatību, intensīvi iesaistoties dažādās darba grupās un sniedzot savus priekšlikumus iespējamiem risinājumiem. LPS panākusi, ka turpmāk tiks kompensēti izdevumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi 50 % apmērā.

Arī turpmāk LPS atbalstīs Covid-19 pandēmijas izplatības ierobežošanu, izmantojot tās rīcībā esošos resursus un plašās komunikācijas iespējas. Lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju, jau šī gada 28.janvārī LPS sadarbībā ar Labklājības ministriju, Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas sociālās aprūpes centru “Mežciems” rīkos kārtējo videokonferenci sociālās aprūpes centriem par praktiskiem darba aspektiem Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Šobrīd Labklājības ministrijas publiskotajā rīcības pānā paredzēts, ka SAC ir atbildīgi par siekalu testu veikšanu atbilstoši algoritmam. LPS uzsver, ka testu veikšana ir atkarīga arī no testu pieejamības regulāras un savlaicīgas nodrošināšanas, kas nav SAC atbildība. Turklāt nereti SAC iemītniekiem nav iespējams veikt siekalu testus, jāveic nazofaringeālie testi, testēšanu nodrošina laboratorijas. Testēšanai jābūt visaptverošai un koordinētai.

Tāpat LPS aicina plānā norādīt konkrētu termiņu, kādā piegādās testus sociālās aprūpes institūcijām, jo plānā paredzēts organizēt publisko iepirkumu Covid-19 antigēna eksprestestu iegādei, piegādei un testu lietotāju apmācībai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Vienlaikus plānā noteikts, ka ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas noslēdz līgumus ar testēšanas laboratorijām par operatīvu testu rezultātu saņemšanu. Tomēr LPS ieskatā nepieciešams papildināt plānu ar informāciju, kura institūcija sagatavo un nosūta informāciju SAC par līguma slēgšanas kārtību, ja SAC tāds ir nepieciešams.

Savukārt SAC darbinieku un brīvprātīgo apmācības par darbu pandēmijas apstākļos ir jānodrošina gan nepieciešamais finansējums, gan uzskatāmi videomateriāli, infografikas, kā arī informācija vieglajā valodā. Tāpat tiek paredzēts piesaistīt brīvprātīgos aprūpētājus no NVO un sociālās jomas izglītības iestādēm atbalsta sniegšanā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas aprūpes personālam klientu aprūpē. Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijai nodrošināt darba vidē balstītu brīvprātīgo apmācību un brīvprātīgā darba koordinēšanu konkrētajā iestādē. Papildus LM norāda, ka uz aicinājumu atsaukušās vairākas organizācijas, kuru kontakti brīvprātīgo nepieciešamības gadījumā tiks nodoti ieinteresētajiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām, izņemot tur, kur ieviesti karantīnas pasākumi. Lai gan ir atbalstāma brīvprātīgo iesaiste, jāatzīmē, ka vislielākās grūtības nodrošināt personālu ir gadījumos, kad ir karantīna un saslimšanas uzliesmojums SAC, līdz ar to priekšlikums nerisina personāla trūkumu. Kā arī nepieciešams paredzēt papildus finansējumu šī pasākuma nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka valdībā ir pieņemts informatīvais ziņojums “Par nepieciešamajiem pasākumiem 2021. gadam un turpmāk ik gadu, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija”, pasākumi sociālās aprūpes centru darbinieku un iemītnieku psiholoģiskajam atbalstam un to finansējums ir iekļaujams vienotā valsts atbalstā,  jo sociālās aprūpes centru darbinieki un iemītnieki ir sabiedrības daļa, ko līdztekus mediķiem būtiski ir skārusi Covid-19 pandēmija.

LPS arī akcentē, ka, ņemot vērā dažādu vadošo institūciju viedokļu atšķirību par to, ko un kā ziņot tuviniekiem utml., nepieciešamas vienotas vadlīnijas. Šim nolūkam varētu būt papildus finansējums saziņas līdzekļu iegādei un īpašu istabu izveidei, lai nodrošinātu tikšanos ar tuviniekiem. Būtu jānodrošina arī vadlīnijas, kā tādas istabas veidot, pie kādiem nosacījumiem.

Rīcības plāns paredz iekļaut valsts aizdevuma programmā ilgstošas sociālās aprūpes institūciju pilnveides vai būvniecības projektus, lai nodrošinātu to atbilstību higiēnas prasībām, kā arī pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanas iespējas apstākļos. Pozitīvi vērtējams, ka plānots iekļaut aizdevumu programmā šos pasākumus, taču LPS vienlaikus aicina atjaunot valsts investīciju programmu to īstenošanai.

Visbeidzot jautājumā par SAC atkritumu operatīvu savākšanu, LPS aicina noteikt, ka Covid-19 inficēto un ar to saistīto darbību atkritumi ir bīstamie atkritumi. Līdz ar to ir jāorganizē bīstamo atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem, ja bīstamo atkritumu valdītāju nav iespējams identificēt, jāapkopo informācija par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī jāorganizē valsts nozīmes bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un atkritumu poligonu ierīkošana un apsaimniekošana. Tāpat centralizēti jāizsniedz speciālus atšķirīgas krāsas maisus un jāfinansē šie pasākumi no neparedzētajiem gadījumiem paredzētā valsts finansējuma.

LPS arī turpmāk turpinās aktīvu darbu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām, lai valstī vienoti un pēc skaidra algoritma tiktu nodrošināta Covid-19 izplatības ierobežošana SAC. Tāpat aktuāli joprojām ir jautājumi par vakcinēšanas pret Covid-19 plānu un praktisku rīcību.

Covid-19