Ministrs: pašvaldībām jāsadarbojas ar dienestiem Covid-19 infekcijas ierobežošanā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsūtījusi visām Latvijas pašvaldībām vēstuli, norādot uz to atbildību, gādājot par iedzīvotāju veselību un drošību, tostarp sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu kvalitatīvi un atbilstoši klientu vajadzībām un interesēm. Valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un pašvaldībām ir īpaši jārūpējas par savas administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, gan izpildot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, gan veicinot iedzīvotāju izpratni par situāciju kopumā un par nepieciešamajiem pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanā un mazināšanā.

Sociālās aprūpes funkcijas izpildes jomā pašvaldībām rūpīgi jāveic nepieciešamās darbības Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai, veicot pastāvīgu infekcijas izplatības monitoringu sociālās aprūpes centros un iestādēs, tostarp sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru izvērtējot un pastiprinot esošās epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid–19 infekcijas izplatības mazināšanai šajās iestādēs.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Esam nosūtījuši vēstuli pašvaldībām, uzsverot tieši vietvaru pienākumus un atbildību, sniedzot maksimālu atbalstu dienestiem, kas pilda savus pienākumus, īpaši, nodrošinot sadarbību un netraucētu darbu mediķiem, kā arī atbildīgi rūpēties par iedzīvotāju veselību un drošību. Tāpat esam vērsuši pašvaldību uzmanību uz nepieciešamiem stingriem pasākumiem, lai ierobežotu cilvēku pulcēšanos svētku laikā, kas var apdraudēt iedzīvotāju veselību un drošību. Aicinām apzināt iespējamās problēmas, lai pasargātu savus iedzīvotājus no plašākas infekcijas izplatības, kā arī iedzīvotājiem pašiem  atbildīgi izturēties un ievērot valstī ieviestos drošības pasākumus cīņā ar infekciju.”

No plašsaziņas līdzekļiem VARAM rīcībā ir nonākusi informācija, ka ne visi pašvaldību sociālie centri un iestādes nodrošina attiecīgus epidemioloģiskos pasākumus, tostarp, testu veikšanu klientiem, kā arī sadarbību ar Slimību profilakses un kontroles centru.

Ministrija vēstulē norāda, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tostarp sociālo aprūpi, sociālo palīdzību maznodrošinātajiem un sociāli mazaizsargātajiem. Pašvaldību pienākums ir nodrošināt seniorus, ja tas nepieciešams, ar vietām pansionātos, tāpat bezpajumtniekus ar iespējām uz nakstmītni.  VARAM norāda, ka likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka vietvaras nodrošina likuma noteikto funkciju izpildi, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka, sniedzot sociālos pakalpojumus, institūcijas nodrošina starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

VARAM aicina Latvijas pašvaldības pastiprinātu uzmanību svētku brīvdienu laikā pievērst arī pulcēšanās ierobežojumu ievērošanai, lai savus iedzīvotājus pasargātu no tālākas infekcijas izplatīšanas, kā arī sadarboties ar glābšanas dienestiem un medicīnas personālu.  

Covid-19