Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Dati ir anonīmi un palīdz piedāvāt Jums piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Sapratu

Kraukļa olu ražotne Valkas novadā.

Liekam likmes, atdos ZM 50ha meža ar vērtību 120000 eur, vai parādīs pigu. Ar dzelzceļu pat plāno olas vadāt. Būvējiet labāk lidostu ar tiešo reisu uz Honkongu, lai ķīnietis saņemtu svaigāko preci brokastīs. Vai arī ja būvēt tad būvet, metaties kopā ar Maska kungu. Olu piegāde ar raķeti - tas tik skan!

biedriba.latvija1918

Novads slīkst bankrotā, tiek ņemta 250000 eur vērta nauda Valsts Kasē darbības nodrošināšanai, bet šie sapņo par ņuvasekiem. Apbrīnojama nekaunība, nav brīnums ka naudas nav, ja tā tiek izmesta nto megaprojektu izstrādē, kuru liktenis ir miskaste.

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.08 21:23

biedriba.latvija1918

Ja esošā situācijā pašvaldība atkal izmetīs ap 50000 eur vējā, dažnedažādo biedrību atbalstam, tas būs dubultā nekaunība. Lai arī droši, ka elohtorāts to pieņems un apmaksās.

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.08 21:37

bezugunsnavdumu

Žēl, ka dome neraksta cik iztērēts naudas priekšsagatavošanas darbiem. Gribās aplūkot šī megaprojekta investoru, kāds domei itkā ir, kuram nav naudas pašam nopirkt gatavu pļavu, tas postīs mežu, bet grib lai tām to bezmaksas piešķir pašvaldība.

Alūksnē jau ir ambiciozs olu projekts, kurš grib apdzīt Balticovo, bet tas vismaz jau strādā. A te blefs, mākoņu stumšana un ilūzijas.

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.09 09:30

maksunmorics4

Kraukļa vietā es tevi nodotu policijas rokās- Mellup tu esi garīgi slims cilvēks! Pats izveido foruma tematu un komentē zem dažādiem segvārdiem! Ej strādāt, sliņki,diedelniek- nevienam neinteresē tavs viedoklis jo tu neko dzīvē neesi sasniedzis. Acīmredzot olas tev pašam ir par smagām jo nespēj piecelties no datorkrēsla!

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.09 18:43

bezugunsnavdumu

Policijā? Uz priekšu. No tāda PR neatteiksies neviens. Palīdzēs kļut populāram par velti. Sabiedrībai politiska režima upuri patīk. Tu sākumā izlasi domes sēdes stenogrammu, lai arī to tu nemāki, jo tev iemācīja tikai slavināt režīmu. Tad gaidi kad atnesīs vēstnesi. Sāp jums oranžie, ka zem segas vairs neko nepaslēpt būs? Ai sāp. Nezodziet no tautas un nesāpēs.

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.09 23:35

bezugunsnavdumu

2.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 daļas
atsavināšanas ierosināšanu par labu Valkas novada domei
_____________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
2017.gada 15.novembrī Valkas novada domē ir saņemts AS „Latvijas valsts meži”, kā valsts meža
īpašuma pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā
aizsardzība, vēstule, par īpašuma atsavināšanu par labu Valkas novada pašvaldībai.
Vēstulē norādīts, ka AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk - LVM) ir iepazinušies ar Valkas novada
domes 20.10.2017. vēstuli Nr.3-9/17/1561 “Par iespēju nodot zemes vienību Valkas novada pašvaldībai
uzņēmējdarbības veicināšanai”, kurā lūgts izskatīt iespēju atdalīt aptuveni 50 ha no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, uzņēmējdarbības veicināšanai Valkas novadā, un informē, ka jau
vairākus gadus pašvaldība veic aktīvas sarunas ar potenciālo investoru, kas minētajā zemes vienībā
vēlas attīstīt modernu rūpnīcu, kas ražotu vistu olas un to produktus. Tādējādi Valkas novada teritorijā
tiktu radītas vairāk kā 120 jaunas darbavietas, kas ir ļoti svarīgs solis mūsu novada attīstībai, savukārt
valsts iegūtu būtisku nodokļu pieaugumu. Minētā zemes vienība atrodas tieši pie Rīgas-Valkas-Tartu
dzelzceļa līnijas, kā arī pie valsts galvenā autoceļa A3. Tādējādi, pateicoties šīm plānotajām investīcijām,
ieguvējs būs arī dzelzceļa pārvadājumu nodrošinātājs.
Konkrētās zemes vienības izvēles pamatojums ir atspoguļots šī lēmuma 2.pielikumā “Zemes vienību
izvērtējums par atbilstību plānotās darbības veikšanai.
Pašvaldības vēlamais zemes gabals ietilpst Valkas novada Valkas pagasta nekustamā īpašuma
"Valsts mežs 94880070049", kadastra Nr.94880070049, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 94880070049, kuras platība 1230,43 ha.
Īpašums ir kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas
personā.
Īpašums ir valsts meža zeme Meža likuma izpratnē, minēto apstiprina Latvijas Valsts vēstures arhīva
2008.gada 1.decembra izziņa Nr.5-JP-6769/40, kas apliecina, ka arhīva fonda ''Valsts Statistikas
pārvalde'' dokumentos - 1939.gada sastādītā zemes īpašumu sarakstā redzams, ka Valkas apriņķa
Lugažu pagasta zemes īpašuma „Strenču virsmežniecība” īpašnieks bijis Mežu departaments. Īpašuma
zemes kopplatība – 40462,65 pūrvietas.
Lai noteiktu Pašvaldības augstākminētā ierosinājuma ietekmi uz LVM saimniecisko darbību, tika
pielietoti sekojoši kritēriji, kuri attiecināmi uz ierosinājumā minēto platību:
1) LVM apsaimniekojamā platība - ~50 ha
2) Prognozētā koksnes plūsma nākamajos 10 gados un vērtība: galvenajā cirtē (GC) prognozētā
koksnes plūsma nākamajos desmit gados sastāda 4000 m3 un krājas kopšanas cirtē (KKC) 250 m3
.
Atbilstoši LVM 2017.gada 10 mēnešu datiem par augošu koku pārdošanas vidējo vērtību EUR/m3
,
GC- 28.92 EUR/m3 un KKC- 18.24 EUR/m3
. Līdz ar to, kopējais ekonomiskais atrāvums, izslēdzot
~50 ha lielu zemes gabalu no LVM pārvaldīšanā esošajām platībām, sastāda EUR 120 240 (viens
simts divdesmit tūkstošus divi simti četrdesmit euro).
3) LVM veiktās investīcijas (uzbūvētie meža autoceļi, atjaunotās meža meliorācijas sistēmas) -
2008.gadā veikti LVM kapitālieguldījumi meža ceļa “Žagaru ceļš” pārbūvē 3,645 km garumā. Būve
iekļauta LVM pamatlīdzekļu uzskaitē. Atbilstoši Pašvaldības vēstules pielikumā pievienotajai shēmai,
ceļš izvietots gar Pašvaldības vēlamā atsavināmā zemes gabala ziemeļu robežu un neietilpst
atsavināmajā zemes gabalā, savukārt, atbilstoši zemes vienības robežu plānam un kadastrālās
uzmērīšanas dokumentiem, ceļš ietilpst zemes vienībā. Aicinām meža ceļu “Žagaru ceļš” neiekļaut
atsavināmajā platībā, jo tas nepieciešams LVM saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Pozitīva
lēmuma gadījumā par valsts meža zemes atsavināšanu, ceļš būtu izdalāms un atstājams valsts
īpašumā.
4) Atsavināmajā platībā nav konstatēti mikroliegumi, biotopi, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.
5) Pašvaldības vēlamais zemesgabals ietilpst ilgtermiņa mežizstrādes līguma platībās, kas noslēgts ar
a/s “Strenču MRS” un ir spēkā līdz 30.09.2026.
6) Pašvaldības vēlamais zemesgabals ietilpst medību tiesību nomas platībās, kas iznomātas mednieku
biedrībai “Zunda” līdz 30.04.2044.
Atbilstoši Meža likuma 44.panta 4.daļas 2.apakšpunkta noteikumiem, valsts meža zeme par labu
pašvaldībām atsavināma, ja tā nepieciešama likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomu
funkciju veikšanai: a) ceļu būvniecība; b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana; c) parku ierīkošana un
uzturēšana; d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās, kā arī Meža likuma
44.panta 4.1
.daļā paredzētajam mērķim- pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības
programmā noteikto teritorijas ekonomiskās izaugsmes un sabiedrības dzīves kvalitātes celšanas mērķu
sasniegšanai, ja saskaņā ar izvērtējumu alternatīvas teritorijas attiecīgajā pašvaldībā vai reģionā nav
pieejamas un valsts meža zeme nepieciešama industriālā parka, speciālās ekonomiskās zonas u. tml.
objektu izveidei. Atsavināšana minētajam mērķim iespējama uz atsevišķa likuma pamata.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā *** komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 2.§), Saimniecisko lietu komitejas 2017.gada 8.decembra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§)
un vadoties no Zemes pārvaldības likuma 8.panta, Meža likuma 44.panta 4.daļas, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļas, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumiem
Nr.776 ”Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība”; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un
10.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J :
1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un nodot atsavināšanai par labu Valkas novada
pašvaldībai daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, aptuveni 50 ha platībā,
kas ietilpst nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880070049”, kadastra Nr.9488 007 0049 sastāvā,
uzņēmējdarbības veicināšanai.
2. Valkas novada dome apņemas apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros segt visus izdevumus, kas
saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā
uz Valkas novada pašvaldības vārda.
3. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot tikai šī lēmuma 1.punktā minētā mērķa
īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas netiks izmantots konkrētā mērķa
īstenošanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2017. gada 28.decembra lēmumam
(prot. Nr.16, 2.§)
Plānotais atsavināšanas objekts
zemes vienības Valkas novada valkas pagastā “Valsts mežs 94880070049” daļa
IZVIETOJUMA SHĒMA
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) V.A.Krauklis
2. pielikums
Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra
sēdes lēmumam (protokols Nr.16, 2.§)

Zemes vienību izvērtējums par atbilstību plānotās darbības veikšanai
Plānotās darbības apraksts: rūpnīcas būvniecība, kas ražotu vistu olas un to produktus. Nepieciešamās teritorijas platība – aptuveni 50ha. Obligāta prasība atrašanās vietas
izvēlei – tiešā dzelzceļa un autoceļa tuvumā. Vēlams vismaz 3km attālumā no tuvākās apdzīvotās vietas, jo konstatējot putnu gripu 1 vistai - 3 km rādiusā tiek liegta produkcijas
jelkāda pārvietošana un kustība.
Veicot zemes vienību atbilstības izvērtējumu tika vērsta uzmanība uz sekojošiem kritērijiem:
1. Vai tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā atrodas degradētas teritorijas;
2. Vai tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā atrodas pašvaldībai piederošas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības, kas vismaz daļēji atbilst izvirzītajām prasībām;
3. Piekļuves iespēju izvērtējums;
4. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai, lai pēc iespējas mazinātu ražošanas cikla laikā radīto piesārņojuma, trokšņa un smaku ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, kā arī
novērstu infekciju riskus un no tā izrietošās sekas;
5. Attālums līdz tuvākajai stacijai, kur varētu notikt kravu iekraušana.
Ņemot vērā minētos kritērijus, izvērtējumā ir iekļautas visas zemes vienības, kas atrodas tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā, aptuveni 250m no dzelzceļa līnijas, kurām ir iespējams
nodrošināt piekļuves iespējas.
z.v. kadastra
apzīmējums
z.v.
platība
(ha)
z.v. piederība z.v.
statuss
z.v. plānotā,
atļautā
darbība,
saskaņā ar
spēkā esošo
teritorijas
plānojumu
apstākļi, kas būtiski
apgrūtina z.v.
izmantošanu plānotajai
darbībai
Piekļuves iespējas,
pievedceļi
Attālums
līdz
tuvākai
apdzīvotai
vietai
(m)
Aptuvenais
attālums
līdz tuvākai
stacijai
(m)
Secinājumi
9488 009 0059 5.1 Juridiska persona 10 Ls, M z.v. platība, tuvu dz.apb.
Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0056
100 200 Izmantojamas tikai apvienojot, šīs
minētās zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta -
nobrauktuve
Ja z.v. 9401 003 0222 kalpo kā
buferzona, z.v. platību summa ir
nepietiekama.
Pārāk tuvu blīvi apdzīvotai vietai,
tuvāk par 3km.
Summējot RZF z.v. platība ir
nepietiekoša.
9488 009 0033 18.02 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība, tuvu dz.apb. 150 200
9401 003 0222 19.9 Valsts, AS LVM 10 M Būtībā varētu kalpot kā
buferzona starp plānoto
ražotni un apdzīvoto
vietu
150 300
9401 003 0110 5.03 - RZF M z.v. platība, tuvu dz.apb. 120 900
9401 003 0225 2.84 - RZF Ls Piekļaujas blīvi
apdzīvotai teritorijai,
platība
20 900
9401 003 0224 2.56 - RZF Ls, M Piekļaujas blīvi
apdzīvotai teritorijai,
platība
20 900
9488 009 0058 12.6 Juridiska persona 10 Ls, M z.v. platība
Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0056
700 30 Izmantojamas tikai apvienojot vairākas
blakus esošas zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta -
nobrauktuve
Pārāk tuvu blīvi apdzīvotai vietai,
tuvāk par 3km
9488 009 0057 25.2 Kopīpašums
(2pers)
10 Ls, M z.v. platība, viensēta 700 250
9488 009 0139 14.25 Fiziska persona 10 Ls z.v. platība 1300 350
9488 009 0061 7.68 Fiziska persona 10 M z.v. platība 1500 400
9488 009 0076 5.7 VND 40 M z.v. platība 1700 500
9488 009 0091 15.8 Fiziska persona 10 Ls z.v. platība 1900 700
9488 009 0102 7.4 Juridiska persona 10 M z.v. platība 1600 500
9488 009 0136 14.51 Juridiska persona 10 Ls, M z.v. platība 1500 450
9488 009 0008 4.8 Fiziska persona 10 Ls z.v. platība 2900 2200 Izmantojamas tikai apvienojot vairākas,
9488 009 0021 4.7 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība 2900 2000 blakus esošas zemes vienības.
9488 009 0071 2.78 Fiziska persona 10 M z.v. platība Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0111
2900 1700 Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta,
Tuvu blīvi apdzīvotai vietai, tuvāk par
3km,
Tālu no dzelzceļa stacijas
9488 009 0023 7.31 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība, viensēta 2600 2200
9488 009 0011 16.2 Fiziska persona 10 Ls z.v. platība, viensēta 2600 1800
9488 009 0135 48.46 Juridiska persona 10 Ls z.v. platība 2600 2000
9488 009 0006 9.4 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība, viensēta
Ierīkojot vienu jaunu, kopīgu
nobrauktuvi no pašvaldības
ceļa 9488 009 0111
3300 2000 vairākas, blakus esošas zemes vienības.
Dažādi īpašnieki.
Jāizbūvē jauna piekļuves vieta,
Ļoti tālu no dzelzceļa stacijas, vairāk
par 2 km (mērot pa gaisa līniju, ja
izmanto pievedceļu vairāk par 5km).
9488 009 0013 6.0 Fiziska persona 10 M z.v. platība 3300 2000
9488 009 0026 14.8 Fiziska persona 10 M z.v. platība 3100 2000
9488 009 0129 3.14 Fiziska persona 10 M z.v. platība 3100 2000
9488 009 0069 8.18 Juridiska persona Ls z.v. platība 3100 2000
9488 009 0012 30.4 Fiziska persona 10 Ls z.v. platība 3000 2000
9488 009 0072 12.4 Fiziska persona 10 M z.v. platība 3000 2000
9488 009 0097 1.71 Fiziska persona 10 M z.v. platība 3000 2000
9488 007 0003 9.2 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība, viensēta Atrodas starp A-3 autoceļu
un dzelzceļa līniju.
Neieciešama jauna
nobrauktuve no A-3.
6700 1500 Nepietiekama platība pat summējot z.v.
9488 007 0005 8.6 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība, viensēta 7000 1500
9488 007 0015 19.5 Fiziska persona 10 Ls, M z.v. platība 7000 1500
9488 007 0049 1230.43 Valsts, AS LVM 10 M z.v. platība A3, dzelzceļa līnija, valsts
mežu ceļš.
Jāierīko jauna nobrauktuve
no valsts meža ceļa “Žagaru
ceļš” 9488 007 0049 001
7500 100 Tiešā dzelzceļa tuvumā;
Tiešā A-3 autoceļa tuvumā
Ir piekļuves iespējas
Pietiekama platība
Viens īpašnieks
Pietiekami tālu no apdzīvotas vietas
Tabulā lietotie saīsinājumi:
z.v. – zemes vienība
Ls – lauksaimniecības zeme
M- mežu zeme
10 – īpašums, reģistrēts zemesgrāmatā
40 – pašvaldībai piekrītoša zeme
RZF – rezerves zemes fonds
VND – Valkas novada pašvaldība
Kopsavilkums:
Tiešā dzelzceļa līnijas tuvumā neatrodas degradētas teritorijas un pašvaldībai piederošas vai rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības, kas vismaz daļēji atbilst
izvirzītajām prasībām.
Pievedceļu vai nobrauktuvju izbūve nepieciešama jebkuram no izskatāmajiem z.v. blokiem.
Jebkuram no izskatāmo z.v. blokiem pirms plānotās darbības veikšanas būs nepieciešama lokālplānojuma izstrāde.
Zemes vienību apvienošana, plānotā mērķa realizēšanai var būt ļoti apgrūtinoša un pat neiespējama, gadījumā ja pat viens no plānoto zemes vienību īpašniekiem nepiekrīt
pārdot zemes vienību, vai arī zemes vienības īpašnieks, redzot, ka zemes vienība ir nepieciešama un bez tās nevarēs notikt plānotā darbība, nosaka nepamatoti augstu šīs
zemes vērtību, tādējādi padarot ļoti apgrūtinošu plānošanas procesu un sadārdzinot iespējamās projekta izmaksas.
Piemērotākā zemes vienība plānotās darbības veikšanai ir zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, daļa, kas atrodas pietiekami tuvu dzelzceļa stacijai “Saule”,
maksimāli tālu no blīvi apdzīvotas vietas. Tā ir zemesgrāmatā reģistrēta zemes vienība, pieder vienam īpašniekam, kas būtiski atvieglo šīs zemes vienības īpašuma tiesību
dokumentu sakārtošanu. Zemes vienības daļas atdalīšanai būs nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) V.A.Krauklis

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.09 23:37

bezugunsnavdumu

7.§
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
(I.Markova)
Lai nodrošinātu 2018.gada budžetā vienmērīgu un nepārtrauktu *** plūsmu un pašvaldības
funkciju nepārtrauktu izpildi, Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR
250000,- (divi simti piecdesmit tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa
jāveic līdz saimnieciskā gada beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā *** komitejas 2017.gada 11.decembra lēmumu
(protokols Nr.14, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un
22¹.panta, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 9.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskane, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET -
nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J :
1. Budžeta un *** vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2018.gada) beigām
ar jūnija mēnesi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju, pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma saņemšanas, slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
5. Uzdot grāmatvedības un *** nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

pirms 9 mēnešiem, 2018.01.09 23:38

lukiasmi

Idiots laikam izšāvies, ka vairāk neko nespēj samurgot? Nu, žēl gan, bet tādu tepiķu pārkopēšana prasījusi visus viņa mentālos spēkus. :) Bet varbūt tomēr... saņemies, plānprātiņ!!!

pirms 8 mēnešiem, 2018.01.13 08:34

maksunmorics4

Viņš jau nemāk pareizi rakstīt, tāpēc kopē. Tā jau mēs te visi sapratām zem kuriem segvārdiem viņš ir :D

pirms 8 mēnešiem, 2018.01.13 12:51

biedriba.latvija1918

Gumijas zābakus jau nopirki? Drīz tev atvērs olu ražotni. Būris tagad neder, lielveikali neder, nāksies brist pa pļavu meklējot olas kakās un zālē. Sapņu darbs!

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.02 11:25

biedriba.latvija1918

Par algām. Pieņemsim, ka alga būs 500 brutto, lai arī mazticami ka atradīsies 160 idiotu par šiem kapeikām, darbadevējam izmaksas ap 700. 160 cilvēku. No cālēna ienakšānas teritorijā līdz naudas ienākšānai kontā olas pārdodot paies vismaz pusgads.

Tātad vismaz miljonu jāparedz tikai algas plūsmai. Zemes nepieciešams 50 ha. Tirgū maksā ap 50-100k.
Jautājums kurš kuru plāno pataisīt par muļķi?

Investoram kurš ieguldīs +-10 miljonus modernā ražotnē nav 100000 eur lai nopirkt zemi pašam?
Kā sauc tādu investoru?

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.02 15:48

biedriba.latvija1918

Es šķiet sapratu megaidejas būtību. Ukraiņu olas tiks ieviestas kravas vilcienu vagonos, lai parmarķēt un juridiski skaitītos ES ražotas.

Jo nav nekāda likuma kas aizliegtu ārzemju investoram pirkt zemi, krievi izpirka visu Rīgu un Jūrmalu.
Ja Krauklis nezin, ka to var, tad atbilde ir prasta, jādibina SIA "Divas vārnas", kontā ieskaitīt naudu un zemi nopirkt. Cita lieta, ka šķiet investoram nemaz nav naudas pat zemes iegādei. Vai arī nav legālas naudas.

Papīrā var sazīmēt arī 140 miljonus ar mērķi investēt. Droši ka viss apstāsies ar lielu izcirtumu, kas pārdots, un zeme atdota ZM atpakaļ.

Pamatojiet man ideju, kam būs vajadzīgi īpašie pievadceļi. Dzelzceļa logistika ir izdevīga tikai sākot no 5000km, īsākos posmos ar fūrēm ātrāk.

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.03 13:58

biedriba.latvija1918

Dāvinu labāku megaideju, pāgrieziet Rail Baltic caur Valku. olas tak jāvadā būs megaapjomos.

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.03 14:00

maksunmorics4

Tavas idejas nevienu neinteresē! Atkal bļausties jo labi zini ka tur neesi gaidīts darbā sava bezgalīgā slinkuma dēļ?

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.03 14:31

biedriba.latvija1918

Rūpnīcu laiks sen prom. Tas esot psrs produktu domāšanas līmenis, ka attīstība nozīmē rūpnīcas un smirdošas trubas ar dūmiem. Neviens kārtīgs cilvēks neies rūpnīcā, kur būs jābradā aukstumā gumijniekos, ja tur nemaksās vismaz 1000 rokā. Tas būs zelta olas. Lai arī droši, ka nebūs ne zelta, ne olu, ne fabrikas. Saņemot zemi, megainvestors atkal diedelēs naudu kautkam, no savas 40 miljonu tāmes.

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.05 17:46

v.melups

Olas esot padomju laiku un oranžo sapnis. Muļķis lasīs no minimālās algas, tādas ēst nevar. Labāk esot uzklausīt vietējos uzņēmējus un idejas, es kā uzņēmējs piedāvāju daudz ideju, ne olas zelta. Bez Tabu gaidot sižetu no manis, man jau 2 sižeti gatavi, viss esot atkarīgs no oranžajiem, kad tiks publicēti, dodu nedēļu laika.

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.06 09:30

maksunmorics4

Tu pats vispār saprati ko uzrakstīji? Muļķi - ej skolā!

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.06 11:06

v.melups

Cik drupačas tev pameta zem galda oranžie? Skola esot domāta cilvēkiem, kuriem nav prāta. Man skolu nevajag, pieredze ir iekrāta, zināšanas arī. Ej uzprasi, lai oranžie apmaksā skolu, tā esot jaunās vadības shēma, visiem visu pa brīvu un pa dārgo.

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.06 11:28

anonima.persona

nu un jēga no tava prāta,ja tavs prātiņš nevar tev pateikt priekšā,kad lieto vārdu ESOT un kad lieto vārdu IR!!!he...laikam tomēr trūkst vēl tās pieredzītes.Itkā kas tur liels,viens vārdiņs nevietā,bet teikuma jēga un būtība kā mainās.Krāj vien to pieredzīti,krāj,varbūt ,reiz sapratīsi par ko runāju.....

pirms 8 mēnešiem, 2018.02.06 15:50

taka57

Ja ta paskatas komentaru laiku jocigajam Mellupam tad jau tads divana pirdejs vien ir.Drosi vien ka uz vecmammas pensijas tup!Un Latvija tadu ir daudz,ar tuksiem burisiem.Jeb galva tuksums.

pirms 7 mēnešiem, 2018.02.19 20:37

biedriba.latvija1918

Ir pierādījumi, jeb gribās kopā ar feika profilu, itkā mani, sēdēt uz tiesas beņķa?

pirms 7 mēnešiem, 2018.02.23 20:36

v.melups

Oranžajiem nav ko darīt, kā lasīt drupačas no galda? Tā esot tava ikdiena sēdēt dīvānā un sēdēt uz citu pensijas. Es esmu uzņēmējs un mēnesī nopelnu vairāk kā jebkurš pašvaldības darbinieks, par to es nesatraucos.

pirms 7 mēnešiem, 2018.02.21 14:19

biedriba.latvija1918

Bet ja par lietu, tad megarūpnīcai uzrādās reāls konkurents, drazas šķirošanas stacijas veidā.
Un tas ka tā taps ir 100%, un ka cilvēki labāk ies tur arī skaidrs par dienu.

pirms 7 mēnešiem, 2018.02.23 20:38

anonima.persona

kā tu pieļausi to,ka tavā pilsētā šķiro drazu...?fuu, tie taču esot atkritumi,attopies!!!tas esot inteliģentu cilvēku atkritumi!un no malu malām to vedīs uz tavu pilsētu....drausmīgi...padomā labi,pirms ko tādu atbalsti...

pirms 7 mēnešiem, 2018.02.24 21:50