Latvijas Universitāte piedāvā 12 jaunas studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs un līmeņos

Turpinot dinamisku izaugsmi, veidojot starptautiski konkurētspējīgas un Latvijas attīstību veicinošas studiju programmas, Latvijas Universitātē (LU) pašreiz ir izveidotas divpadsmit jaunas studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs, aptverot visus studiju līmeņus. Uzņemšana šajās programmās notiks jau šovasar.

“Zinātne un tehnoloģijas strauji attīstās. Ir par maz katru gadu papildināt un atjaunot studiju kursus. Atbilstoši tehnoloģiju attīstībai un darba tirgus pieprasījumam veidojam jaunas  studiju programmas. To kvalitāti garantē licencēšanas un akreditācijas procesi, izveidi atbalsta Eiropas Sociālā fonda finansējums,” norāda Latvijas Universitātes rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Bakalaura līmenī  – četras jaunas studiju programmas

Profesionālo bakalaura studiju programmu “Ģeoinformātika” īstenos LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes un LU Datorikas fakultātes mācībspēki. Programmā līdzās ģeogrāfijas studiju kursiem padziļināti tiks apgūta kartogrāfija, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas datu vākšana, organizēšana, apstrāde un izplatīšana. Programma atrodas licencēšanas procesā.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, ir vienīgā starpdisciplinārā studiju programma Latvijā, kura apvieno literatūrzinātnes, valodniecības, kultūras un biznesa studijas trijās apakšprogrammās. Studētgribētājiem būs iespēja izvēlēties vienu no trim apakšprogrammām “Angļu valoda”, “Angļu-skandināvu valodas” vai “Eiropas valodu un biznesa studijas”, kā arī apgūt otru svešvalodu, piemēram, zviedru, norvēģu, franču, vācu vai spāņu valodu.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, piedāvā studētgribētājiem kļūt par speciālistiem ar padziļinātu izpratni pasaules civilizāciju procesos un to mijiedarbē gan vietējam, gan starptautiskam darba tirgum. Programma, kurā studijas tiek piedāvātās latviešu un angļu valodās, sniedz iespēju iegūt Austrumu un Rietumu valodu zināšanas, kompetenci starpkultūru attiecību jautājumos un praktiskas iemaņas Āzijas un Rietumu reģionālajā un sadzīves kultūrā. Studiju laikā iespējams apgūt vienu vai vairākas valodas, tostarp ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu, franču, vācu un citas.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Filoloģija”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, sniedz iespēju iegūt pamatzināšanas valodniecībā un literatūrzinātnē, kā arī ļauj specializēties konkrētas valodas un kultūrvides jomā. Studiju programmas obligātajā daļā paredzēti valodu, literatūras, kultūrjomas teorētiskie kursi, savukārt specializācija konkrētu valodu un tekstu jomā risināsies studenta izvēlēto apakšprogrammu ietvarā – franču filoloģija, klasiskā filoloģija, krievu filoloģija, vācu filoloģija, somugru studijas.

Maģistra līmenī – divas jaunas studiju programmas

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Anglistika”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, nodrošinās iespējas padziļināt teorētiskās zināšanas, prasmes un kompetenci valodniecības un literatūrzinātnes nozarē uz anglistiku attiecināmā jomā. Programma saturiski apvieno ne tikai valodniecības un literatūrzinātnes, bet arī valodas apguves studijas anglistikā. Šo jomu ietvaros programma piedāvās padziļinātas zināšanas un prasmes gan pētniecībai, gan valodas lietojuma niansēm dažādu nozaru sistēmās. Turklāt paredzēta arī prakse, kuras mērķis – bagātināt pētniecības un praktiskās darbības sasaistes pieredzi literatūrzinātnes un valodniecības jautājumu risinājumiem dažādās jomās.

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Eiropas valodu un kultūru studijas”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, sniegs augsta līmeņa akadēmisko izglītību Eiropas ģeogrāfiskā areāla dominējošo valodu un kultūrvides jomā kā vēsturiskā, tā mūsdienu skatījumā. Programma piedāvā apgūt gan padziļinātas teorētiskās zināšanas valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrstudijās, gan specializētās zināšanas noteiktā valodu un kultūrvides jomā, izvēloties vienu no piecām apakšprogrammām – Klasiskās studijas, Ģermānistika, Romānistika, Rusistika un slāvistika vai Baltijas jūras reģiona studijas. Programma atrodas licencēšanas procesā.

Doktorantūrā – sešas jaunas doktora studiju programmas

Doktora studiju programma “Dabaszinātnes”, ko īstenos LU Bioloģijas fakultāte, aptver četras no piecām Latvijā definētajām viedās specializācijas jomām, tostarp “Zināšanu ietilpīga bioekonomika”, “Viedā enerģētika”, “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija”, “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”. Studiju programmā iespējams specializēties un iegūt zinātnisko doktora grādu (PhD) fizikā un astronomijā; materiālzinātnē; ķīmijā; Zemes zinātnēs, fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā.

Kopīgā doktora studiju programma “Vēsture un arheoloģija”, ko Latvijas Universitāte īstenos kopīgi ar Daugavpils Universitāti, piedāvā iespēju apgūt dziļi un plaši zināšanas par mūsdienu pasaules un Latvijas vēstures zinātnes aktuālajām teorētiskām un metodoloģiskām problēmām, kā arī attīstīt doktorantu prasmes veikt patstāvīgus, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītus projektus un zinātniskus pētījumus.

Doktora studiju programma “Teoloģija un reliģijpētniecība”, ko īstenos LU Teoloģijas fakultāte, ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas piedāvā apgūt teoloģiju un reliģijpētniecību doktora studiju līmenī. Unikālais šajā programmā ir arī kopīgais starptautiskais mācību modulis ar Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skolu. Šī moduļa ietvaros abu universitāšu studenti piedalīsies kopīgos semināros, kuru ietvaros viņi uzzinās vairāk par aktualitātēm teoloģijas un reliģijpētniecības jomās, kā arī apmainīsies ar viedokļiem par savu pētījumu gaitu un rezultātiem.

LU Sociālo zinātņu fakultātes doktora studiju programma “Sociālās zinātnes” nodrošinās iespēju iegūt starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju, veicot fundamentālus vai lietišķus pētījumus plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politikas zinātnes, vai socioloģijas un sociālā darba nozarē.

Doktora studiju programma “Valodu un kultūru studijas”, ko īstenos LU Humanitāro zinātņu fakultāte, sniedz iespēju izvēlēties starpdisciplināras, pētniecībā balstītas studijas valodas, literatūras, folkloras, dramaturģijas un teātra procesu jomā. Studiju programmu veido divas apakšprogrammas – “Valodniecība un literatūrzinātne” un “Folkloristika, teātra vēsture un teorija”. Programma atrodas licencēšanas procesā.

Licencēšanas procesā šobrīd atrodas arī LU Datorikas fakultātes izstrādātā doktora studiju programma “Datorzinātne un matemātika”, kas nodrošinās iespējas datorzinātņu un matemātikas nozaru zinātnisko darbinieku un mācībspēku izaugsmei, sekmējot tādu

profesionāļu sagatavotību fundamentālajai un lietišķajai pētniecībai un darbam, kuru zināšanas, prasmes un kompetence ir atbilstošas prasībām, kādas pastāv datorzinātņu un matemātikas nozaru augstākā līmeņa speciālistiem Latvijā un starptautiskā mērogā.

Studētgribētāju uzņemšana šajās desmit jaunveidotajās studiju programmās Latvijas Universitātē iecerēta jau šovasar. Aktuālajai informācijai par uzņemšanu studijās Latvijas Universitātē iespējams sekot vietnē www.gribustudet.lv.

Pērn studētgribētāji tika uzņemti divās jaunās studiju programmās – maģistrantūras studiju programmā “Epidemioloģija un medicīniskā statistika” un bakalaura studiju programmā “Biotehnoloģija un bioinženierija” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Abās programmās studētgribētāji tiks uzņemti arī šovasar.

Visas studiju programmas tapušas ar projekta “Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē” (projekta Nr.8.2.1.0/18/A/015) atbalstu, kas radīja priekšrocības mērķtiecīgai sadarbībai partnerībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, Tartu Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti. Visu jauno studiju programmu izstrādi, to licencēšanu, aprobēšanu un akreditāciju iecerēts paveikt laika posmā līdz 2023. gada novembrim, kas Latvijas Universitātē ir tikai posms studiju vides un satura attīstībā atbilstoši LU Attīstības stratēģijai 2021-2027. 

Izglītība