Mācību darba organizēšana attālināti Valkas novada skolās

Pēc brīvlaika, no 23.marta izglītības iestādēs mācību darbs tiek organizēts attālināti.

Ārkārtas situācijas laikā ir mainūjusies daudzu cilvēku ikdiena. Vecākiem priekšā ir izaicinājums būt kopā ar bērniem ne tikai brīvajā laikā, bet arī ikdienas mācību procesā. Vecākiem nav jākļūst par skolotājiem, taču ir jāiesaistās mācību procesa nodrošināšanā. Galvenokārt tā ir skolēna darba vieta mājās ar datoru un interneta pieslēgumu. Otrs svarīgs faktors ir dienas režīms – tā ir  laika plānošana, lai izpildītu mācību uzdevumus un atvēlētu pietiekamu laiku fiziskām aktivitātēm. Jāatbalsta skolēns komunikācijas nodrošināšanā ar skolu, jo skolotājam ir jāzina vai mācības notiek. Procesa laikā iespējamas kļūmes, neveiksmes, tajā skaitā tehniskas ķibeles, tomēr svarīgākā būs jaunā pieredze, kuru iegūsim šajā laikā.

Valkas novada skolās – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Ērģemes pamatskolā, Kārķu sākumskolā, Vijciema sākumskolā  skolotāji saziņai ar skolēniem galvenokārt  izmantos eklasi. Kā alternatīvs saziņas līdzkelis tiks izmantots telefons. Noteiktā laikā eklasē tiks ievietots mācību uzdevums, kā arī norādīts termiņš lidz kuram uzdevums jāizpilda. Katras skolas noteiktajā kārtībā skolēniem nepieciešams izpildīt uzdevumu un iesniegt skolotājam izpildīto darbu. Attālinātajā  mācību procesā nebūs noteikts stundu sākuma un beigu laiks, tomēr saglabāsies stundu saraksts pa dienām.

Katra skola ir pārdomājusi attālinātā mācību procesa nodrošināšanas iespējas gadījumos, kad skolēnam nav datora vai interneta pieslēguma. Vecākiem, skolēnam ir jāziņo klases audzinātājam par gadījumiem kad nav tehnisku iespēju pieslēgties eklasei, arī, ja skolēns ir saslimis un nevar piedalīties mācību procesā. Šajos gadījumos tiks meklēts piemērots mācīšanās veids.

Neierasti apstākļi ir ne tikai skolēniem un  vecākiem, bet arī skolotājiem. Katru dienu ir jauna informācija un tāpēc iespējams, ka šobrīd noteiktā kārtība tiks precizēta vai mainīta.

Profesionālās ievirzes izglītības skolās (mākslas, mūzikas un sporta) arī ir paredzētas attālinātas mācības. Šajās skolās kā galveno saziņas līdzekli izmantos telefonu un audzēkņiem individuāli tiks uzdoti konkrēti uzdevumi, kā arī noteikts veids kādā tiks konstatēts vai uzdevums izpildīts.

Interešu izglītībā ir noteikts darbības pārtraukums, tas nozīmē, ka nenotiek pulciņu un grupu nodarbības. Šobrīd ir atceltas arī Dziesmu un deju svētku dalībnieku skates, tāpēc nenotiek mēģinājumi.

Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas strādā dežurrežīmā un to iespēju izmanto vecāki, kuriem nav iespēju palikt mājās kopā ar bērniem. Šajā dežūrrežīmā nenotiek 5 un 6 gadīgo apmācība.

Izglītība