Motivēs skolēnus apzināties savas spējas

Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada domes rīkotajā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Tas dos iespēju jaunajā mācību gadā četrām biedrībām Grundzālē, Palsmanē, Variņos un Blomē papildus strādāt ne vien ar skolēniem, kuri ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupā, bet arī ar viņu klasesbiedriem, motivējot, iedvesmojot un saliedējot visu kolektīvu.

Viens no atbalstītajiem projektiem ir “Es esmu savējais”, ko biedrība “Grundzāles skolai” uzsāks īstenot jaunā mācību gada sākumā. Mērķis ir palielināt Grundzāles pamatskolas 5. līdz 9. klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo mācību motivāciju un veicināt viņu aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, īstenojot katras klases saliedēšanas pasākumus.

“Lauku skolās mēs šos bērnus pamanām jau no mazotnes un pievēršam viņiem uzmanību, lai novērstu dažādas problēmas. Lielā projekta “Pumpurs” ietvaros divus gadus ar šīs riska grupas skolēniem strādā psihologs, mūsu mērķis ir iesaistīt visus pamatskolas klašu skolēnus, lai veicinātu pozitīvu mikroklimatu klasē. Ļoti būtiski, lai bērni, kuriem ir kādas grūtības, nejustos atstumti un vientuļi, savukārt pārējie viņus pieņemtu. Ja viņi skolā, savā klasē jutīsies labi, tad arī sekmes uzlabosies. Svarīgi ir ieraudzīt katrā labās īpašības un lietas un justies kā savējam. Jau septembrī plānoti pirmie skolēnu saliedēšanas pasākumi, kur katrai klasei būs savs treneris. Te svarīga būs dinamika, tāpēc atkārtoti šādi pasākumi notiks arī ziemā un nākamā gada pavasarī. Ļoti ceram, ka tas palīdzēs un mums izdosies klasi padarīt par vienotu, kurā visi būs savējie. Tā teikt, viens par visiem un visi par vienu,” laikrakstam saka Grundzāles pamatskolas skolotāja, biedrības “Grundzāles skolai” pārstāve Dace Kalniņa.

Darbs ārpus formālās izglītības

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alise Valaine-Kalniņa informē, ka apstiprināts ir arī biedrības “Māsas Veronikas” jauniešu iniciatīvu projekts “Prieks mācīties”, kuras sadarbības partneris ir Palsmanes pamatskola. Palsmanē projekta ietvaros plānots palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Īstenojot projektu, izglītojamie gūs jaunu pieredzi, izpratīs savstarpējo attiecību nozīmīgumu, kā arī paaugstinās pašvērtējumu. Pamatskolas skolēniem būs iespēja noskaidrot savas prasmes, intereses un karjeras iespējas, apgūt veidus un metodes, ar kurām iesaistīties vietējās kopienas darbā. Līdz pat 2021. gadam palsmaniešiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties tādās aktivitātēs kā “Projektu nakts”, vides ekspedīcija, meistarklase, kartingu braukšana, aktīva atpūta dabā, tehnoloģiju apgūšana.

Attīstīs stiprās puses

Finansiālu atbalstu guva arī biedrības Blomē un Variņos. Pateicoties biedrībai “GaisMa tunelī”, Blomes pamatskolā skolēniem mācīs īstenot savus sapņus. Projekta “Kā realizēt sapņus un sasniegt mērķus jeb “Es vienmēr zinu, ko vēlos!”” mērķis ir organizēt skolēniem pasākumus, kas virzīs viņus uz stipro pušu un talantu attīstību, cels skolēnu pašapziņu un palīdzēs apzināties savas spējas, sapņus un prasmes, palielinās motivāciju līdzdarboties skolas ikdienas dzīvē, uzklausot un iedziļinoties dažādos viedokļos, saturiski pavadīt brīvo laiku, apgūt un pilnveidot dažādas sociālas un praktiskas prasmes, lai katram skolēnam būtu dota iespēja kļūt par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos skolēnu personību, vispusīgu attīstību.

Blomē veidos animāciju filmas, notiks meistarklases, dalībniekiem būs iespēja apmeklēt supošanas, kartingu braukšanas un slidošanas nodarbības.

“Kopā mēs varam!” – tā sauc biedrības “Variņu pamatskolas attīstības un atbalsta biedrība” apstiprināto projektu. Tas dos iespēju  iesaistīt Variņu pamatskolas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un pasākumos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību visiem projektā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem. Projekts ļaus iepazīt apkārtējos novadus, karjeras iespējas, par kurām ikdienā neaizdomājamies. Tiks rīkotas dažādas aktivitātes, piemēram, būs tikšanās ar lektoriem, apgūtas ielu vingrošanas prasmes, teātra izrādes apmeklējums un pārgājieni.

A. Valaine-Kalniņa informē, ka kopumā projektu konkursam pieteikumus bija iesniegušas sešas dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprināja četrus, katram atvēlot 4600 eiro. Projekts visās četrās izglītības iestādēs sāksies šajā gadā, bet noslēgsies 2021. gadā.

Izglītība