Notiks konference “Sociālā darba profesijas attīstība”

Labklājības ministrija aicina sociālā darba speciālistus un citus interesentus piedalīties konferencē “Sociālā darba profesijas attīstība”, kas notiks 2020. gada 30. oktobrī tiešsaistē https://youtu.be/JvSe3T71ajs

Pēc nozīmīgu valsts attīstības dokumentu aktualizācijas nākamajam periodam arī sociālā darba jomai priekšā ir jauns darbības posms. Tādēļ konferences ietvaros plānots akcentēt paveikto un iezīmēt attīstības virzienus sociālā darba izglītības, pētniecības, specializāciju, individuālā darba ar klientu, papildus sociālo pakalpojumu un sociālā darbinieka personības attīstības tematikas ietvaros. 

Konferences sākumā uzklausīsim starptautiskās sociālo darbinieku federācijas (International Federation of Social Workers (IFSW)) redzējumu par sociālā darba profesijas lomu šobrīd, t.sk. COVID-19 pandēmijas apstākļos un Sociālo darbinieku biedrības redzējumu par profesionālās organizācijas lomu un izaugsmes virzieniem. 

Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas Eiropas reģiona prezidente Ana Radulesku  uzsver, ka, attīstot sociālā darbinieka profesiju, jārēķinās ar ieguldījumiem sociālo dienestu nodrošināšanā ar darba apjomam atbilstošām finansēm, kvalitātes standartiem, labu darba apstākļu radīšanu sociālajiem darbiniekiem, viņu izglītību un profesionālo pilnveidi, kā arī skaidru lomu sadali starp atbalsta procesu sniegšanā iesaistītajām profesijām (izglītības, veselības, bērnu tiesību aizsardzības, tiesībsargājošo institūciju u.c. speciālisti). 

Konferenci turpinās sociālo darbinieku izglītotāju redzējums par izglītības atbilstību mūsdienu vajadzībām, kā arī pētnieku vērtējums par terminoloģijas attīstību, skatot Latviju pasaules kontekstā un sniedzot ieskatu apjomīgajā sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrādes procesā.

Dienas pirmajā daļā iepazīsimies ar projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros izstrādātajiem materiāliem, sociālā darba ģimenēm ar bērniem un sociālā darba ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām specializācijās, kā arī sākuma stadijā esošo kopienas resursu efektīvākas vadības principu izstrādi Tukuma pašvaldībā. 

Savukārt dienas otrajā daļā plānots ieskats pavasarī, COVID-19 ierobežošanas pasākumu izraisītās izolācijas laikā pastiprinājušos problēmu - vardarbība ģimenēs, prasmju un atbalsta trūkums ģimenēs attālinātā mācību procesa nodrošināšanā, kā arī ierobežotas iespējas nepieciešamo preču un pārtikas sagādē, risināšanas pieredzē, piesaistot un veidojot jaunus atbalsta veidus.  Konferences noslēgumā sociālie darbinieki dalīsies savos pieredzes stāstos, kā arī piedāvās pārdomas par sociālā darbinieka personības attīstības virzieniem. 

Konferences pārtraukumā plānots attālināts ‘Resursu tirgus’, kura ietvaros piedāvāsim videostāstus par dažādiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citām institūcijām, kuru pakalpojumi un atbalsts ir izmantojami sociālajā darbā.

Konference būs skatāma Labklājības ministrijas mājaslapā un Facebook lapā. Konferences ieraksts būs pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā. Konferenci moderēs Inese Vaivare.

Atgādinām, ka sociālais darbs ir profesionāla darbība, kuras ietvaros sociālais darbinieks sniedz atbalstu cilvēkam, ģimenēm, grupām un kopienām, kas nonākušas vai ilgstoši atrodas krīzes apstākļos un palīdz atrast iekšējos un ārējos resursus, lai stiprinātu cilvēka paša spēju funkcionēt sabiedrībā. Sociālajiem darbiniekiem ir arī neaizstājama loma sociālu problēmu agrīnā pamanīšanā un risināšanā.

Konference tiek īstenota ESF projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada septembrim. 

Izglītība