SIVA koledža pēdējo reizi uzņem studentus divgadīgajā valsts budžeta studiju programmā “Surdotulks”

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) pēdējo reizi uzņem studentus valsts budžeta studiju programmā “Surdotulks”, kura šobrīd ilgst 2 gadus un tās absolventiem tiek piešķirts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms. Paralēli sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti SIVA ir uzsākusi darbu pie bakalaura studiju programmas “Surdotulks” izveides, kura ilgs 4 gadus.

Surdotulks ir ļoti pieprasīta profesija Latvijas darba tirgū, jo tieši ar surdotulku palīdzību cilvēki ar invaliditāti, piem., vājdzirdīgie, nedzirdīgie, var risināt gan ikdienišķas vajadzības (piem., apmeklēt ārstu), gan paši iesaistīties darba tirgū, kas šobrīd ir ļoti aktuāli darba spēka trūkuma dēļ.

Surdotulks prot gan tieši, gan atgriezeniski tulkot tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, spēj tulkot lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā. Var strādā organizācijās, saistītās ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi, kā Latvijas Nedzirdīgo savienībā, tās reģionālajās biedrībās, pamatskolās, profesionālajās vidusskolās u.tml.

Maksa par studiju programmu “Surdotulks” tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Šogad tiek plānota līdz 20 cilvēku liela budžeta studentu grupa, un vēl līdz 15.septembrim ir iespēja uz to pieteikties.


Izglītība