Turpinās līdzšinējo Valmieras pilsētas industriālās zonas attīstību Beverīnas novada virzienā

Valmieras pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz 23.oktobra Domes lēmumu Nr.332, izsludina publisko apspriešanu no 2014.gada 31.oktobra līdz 24.novembrim par plānoto Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu ar Beverīnas novada pašvaldības administratīvo teritoriju grozīšanu. Ja priekšlikums par robežas grozīšanu tiks atbalstīts, tad Valmieras pilsētas administratīvā teritorija tiks paplašināta par 118 ha, Vidzemes industriālā parka izveidei. 


Vidzemes industriālais parks būs mērķtiecīgi attīstīta teritorija ražošanai, kas turpinās līdzšinējo Valmieras pilsētas industriālās zonas attīstību Beverīnas novada virzienā. Tā izveide vērsta uz pilsētas, apkārtējo novadu un reģiona ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājības veicināšanu. Industriālā parka izveides stratēģiskais mērķis ir efektīva teritoriālā kapitāla izmantošana Vidzemes reģiona konkurētspējīgai izaugsmei un iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai.Industriālais parks ļaus reģionam piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanu, kā arī nodrošināt Vidzemes iedzīvotājiem jaunas darbavietas. 

Perspektīvā tiek plānots attīstīt zinātņietilpīgus ražošanas procesus, kas ļauj efektīvāk izmantot resursus un rosina inovācijas, veicina darbaspēka profesionālo kvalifikāciju un izaugsmi. Integrējot industriālā un biznesa parka elementus, varēs attīstīt specializētus pakalpojumus, kas būs nepieciešami ne tikai parkā bāzētajiem uzņēmumiem, bet arī ražojošajiem uzņēmumiem Vidzemes reģionā un Dienvidigaunijā.

Valmieras pilsētās pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis norāda: ”Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Lai pašvaldība spētu attīstīt ekonomisko darbību, kā viens no būtiskākajiem instrumentiem ir infrastruktūras attīstīšana – pievilcīgas uzņēmējdarbības vides radīšana. 

Jo labākus apstākļus valsts un pašvaldība spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, bet tas savukārt nozīmē jaunas darbavietas un labklājību iedzīvotājiem.” Jāpiebilst, ka pašvaldība ir tiesīga ieguldīt līdzekļus tikai savas administratīvās teritorijas labiekārtošanā un infrastruktūras attīstīšanā, tādēļ, lai Valmieras pilsētas pašvaldība varētu iesaistīties Vidzemes industriālā parka izveidē, nepieciešams mainīt  administratīvo teritoriju robežas, daļu no Beverīnas novada teritorijas pievienojot Valmieras pilsētai. 

Valmieras pilsētas dienvidu daļā jau šobrīd ir izvietota industriālā zona, iekļaujot arī daļu degradētās teritorijas. Tāpat teritorija atrodas nozīmīgā loģistikas mezglpunktā – A3 maģistrāles tuvumā, pie pilsētas apvedceļa P18 un dzelzceļa. Tāpat teritorija ir nodrošināta ar galvenajām ražošanai nepieciešamajām komunikācijām un infrastruktūru. „Šis ir vēsturisks lēmums reģiona attīstībai, unikāls Valmieras un Beverīnas novada pašvaldību sadarbības piemērs.

 Esmu gandarīts par Beverīnas pašvaldības stratēģisko redzējumu, jo tikai sadarbojoties iespējams nodrošināt labākus dzīves apstākļus Valmieras, Beverīnas un visa Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Sadarbojoties mēs varēsim piesaistīt investorus ražošanas attīstībai, kā arī sekmīgi apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei reģionā. Aicinu iedzīvotājus atbalstīt teritorijas attīstības ieceri, novērtēt ilgtermiņa ieguvumus un aktīvi iesaistīties sabiedriskās apspriešanas procesā,” atzīmē Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis.

 Publiskās apspriešanas lapa par plānoto Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežu ar Beverīnas novada pašvaldības administratīvo teritoriju grozīšanu aizpildāma personīgi klātienē, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

 To varēs aizpildīt Valmieras pilsētas pašvaldības iestādēs: Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā), Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Cēsu ielā 2, Valmierā), Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā), Valmieras bibliotēkā (Cēsu ielā 4, Valmierā), pansionāta „Valmiera” ēkā (Kauguru ielā 3, Valmierā), pansionāta „Valmiera” ēkā (Rīgas ielā 55, Valmierā). Aptaujas lapa drukātā veidā pieejama iepriekš minētajās iestādēs, kā arī elektroniskā veidā – Valmieras pilsētas pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv

Publiskās apspriešanas lapu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz Pašvaldības oficiālo e-pasta adresi [email protected]. Publiskajā apspriešanā ir tiesīga piedalīties persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta dzīvesvietā Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kurai Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Valmieras pilsētas pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) 2014.gada 19.novembrī pulksten 17:30.

Beverīnas novads