Apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu

Ceturtdien, 17.februārī Valmieras pilsētas pašvaldības dome vienbalsīgi apstiprināja 2011.gada budžetu.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša informē, ka Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada ieņēmumi kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 21 396 278 latu apmērā, kas ir 791 lats uz vienu Valmieras pilsētas iedzīvotāju. Ieņēmumu daļu 5,86 miljonu latu jeb 27,4% apmērā no kopējiem ieņēmumiem veido ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējuma daļu projektu īstenošanai. Pārējie pašvaldības 2011.gada ieņēmumi ir 15,54 miljoni latu, kas ir par 3,51 miljonu latu jeb 18,4% mazāk kā iepriekšējā gada plānā ar grozījumiem.

„2011.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8,92 miljonu latu apmērā, kas ir par 265,5 tūkstošiem latu mazāk nekā sākotnēji 2010.gadā. Lielākais īpatsvars 2011.gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 90,2% jeb 8 042 275 latu un nekustamā īpašuma nodoklim (9%), ko plānots iekasēt 805 767 latu apmērā tajā skaitā iepriekšējo gadu parādus 28 tūkstošu latu apmērā. Azartspēļu nodoklis plānots 70,8 tūkstošu latu jeb 0.8% apmērā,'" norāda I. Kazuša.

Viņa stāsta, ka nenodokļu ieņēmumus 2011.gadā plānots iekasēt 49 946 latu apmērā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2010.gada plānu šis ieņēmumu veids tiek plānots par 3.9 tūkstošiem latu lielāks. Šo pieaugumu galvenokārt veido plānotie ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2011.gadā plānoti 1 076 414 latu apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru - 28,1% jeb 303 tūkstošus latu plānots iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un 22,7% jeb 240,8 tūkstošus latus par pansionāta „Valmiera" sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi 259,7 tūkstošu latu apmērā.

Transfertu ieņēmumi jeb ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, 2011.gadā kopumā plānoti 9 916 595 latu apmērā. 5,86 miljonus latu jeb 59,1% no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai, tajā skaitā Eiropas reģionālās attīstības projektiem 4,82 miljoni latu, Eiropas Sociālā fonda projektiem 220,4 tūkstoši latu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektiem 558,8 tūkstoši latu un Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektam 251,7 tūkstoši latu. Ar no starpniekinstitūcijām saņemtajiem līdzekļiem 764 076 latu apmērā plānots atmaksāt no Valsts kases saņemtos projektu priekšfinansēšanas aizņēmumus.

I. Kazuša informē, ka Valmieras pilsētas pašvaldības 2011.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 21 348 078 latu apmērā.

„Būtiskāko izdevumu daļu - 8,87 miljonus latu jeb 45,1% no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Ekonomiskā darbība, vides aizsardzība un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana kopumā veido 5,71 miljonus latu jeb 29,1%. Sociālajai aizsardzībai un veselībai plānoti izdevumi 1,73 miljonu latu apmērā jeb 8.8% un atpūtai tajā skaitā sportam, kultūrai un reliģijai plānoti izdevumi 1,41 miljona latu apmērā 7,1%. Izpildvaras institūciju uzturēšanai plānoti izdevumi 857,6 tūkstošu latu apmērā jeb 4,4% no kopējiem izdevumiem," atzīmē I. Kazuša.

Viņa skaidro, ka pašvaldības sadalāmais finansējums, kuru veido gan nodokļu, gan nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transfertu ieņēmumi no valsts un citu pašvaldību budžetiem (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansētajiem projektiem) veido 9,02 miljonus latu.

32,1% jeb 6,32 miljonus latu no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem vairāk kā 5 miljonus latu plānots segt ar ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējumu. Plānoto izdevumu 54,3% jeb 10,67 miljonus latu veido kārtējie izdevumi. Tie ietver izdevumus atalgojumam, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un darba devēja sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām, pakalpojumu apmaksu, izdevumus par krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāru, kā arī izdevumus nodokļu maksājumiem u.c.

Valmiera