Izpētītas plūdu apdraudētākās teritorijas Valmierā

Piektdien, 14.janvārī sanāksmē pulcējās Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisija, kas pārsprieda veiktos uzlabojumus pēc pērnā pavasara plūdiem, kā arī pārrunāja dienestu un iestāžu rīcību, ja līdzīga situācija atkārtosies arī šogad. Tāpat tika nolemts paplašināt komisijas sastāvu, iekļaujot tajā vairāku mediju pārstāvjus.

„Komisijas dalībnieki iepazinās ar veikto pirmsprojekta izpēti par Valmieras pilsētas Gaujas upes kreisā krasta apbūvētās teritorijas aizsardzību no applūšanas riska. To Valmieras pilsētas pašvaldības uzdevumā veikusi valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Melioprojekts"," informē Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša.

Viņa norāda, ka izpētīts divu pilsētas zonu, Gaujas upes kreisā krasta apbūvētās teritorijas (Gaujas tilts- Cēsu iela- Rūpniecības iela- Zvejnieku iela- bijušais šaursliežu dzelzceļa uzbērums) un Mazā Stacijas ielas vecupes rajona, applūšanas risks un sagatavoti priekšlikumi to aizsardzībai pret applūšanu.

Gauja caur Valmierai tek astoņu kilometru garumā, un pilsētas centra daļā tās labais krasts ir izteikti augstāks par kreiso. Šī teritorija posmā starp Cēsu ielu- Rūpniecības ielu, Zvejnieka ielu un vecā šaursliežu dzelzceļa uzbērumu ir apbūvēta- tur ir izvietoti daudzdzīvokļu nami, rūpnieciskās un ražošanas teritorijas. Otra izpētes teritorija lielākoties nav apbūvēta. Pētnieki, analizējot Gaujas hidrometriskā posteņa Valmierā datus un citu informāciju, secinājuši, ka 90 gados, kopš veikti mērījumi, palu norise bijusi mainīga- ar atsevišķiem gadiem, kad ūdens līmenis bijis ievērojami augstāks. Tās bijis arī 2010.gads. Augstākie ūdens līmeņi novēroti 1956.g.- 34,38m, 1926.g.- 34,21m, 1931.g.- 34,03m.

„Secināts, ka posmā no Cēsu ielas līdz vecajam šaursliežu dzelzceļa uzbērumam Gaujas kreisajā krastā apdraudēti 37 zemes īpašumi, kā arī L.Laicena un Rūpniecības, kā arī Audēju un Fabrikas ielas. Otrajā teritorija applūšanai apdraudēti 11 zemes īpašumi, kā arī Mazā Stacijas, Tālavas un Kāpu ielas," atzīmē I. Kazuša.

Viņa skaidro, ka lai nepieļautu Valmieras pilsētas kreisā krasta apbūvētās teritorijas applūšanu un pieņemtu iespējamos aizsardzības pasākumus, pētnieki iesaka nākotnē būvēt divus aizsargdambjus. Pirmais, 910 metru garumā, varētu tikt izvietots Gaujas kreisā krasta joslā no Cēsu ielas līdz Rūpniecības ielai 48. Bet otrās teritorijas aizsardzībai-340 metru garumā Gaujas kreisajā krastā no Tālavas līdz gājēju tilta uzbērumam Ūdens ielā. To aptuvens izmaksas ir 800 tūkstoši latu.

Klātesošie atzina, ka pēc pašreizējās situācijas, kad izveidojusies bieza sniega sega, kas kūstot var radīt lielu ūdens daudzumu, zemes sasaluma līmeņa un meteoroloģiskām prognozēm vēl nevar prognozēt, kāds šogad būs pavasaris ūdenstilpēs. Tāpēc iedzīvotāji, , kuri mitinās plūdu apdraudētajās teritorijās, aicināti savlaicīgi apsvērt sekas, ko var radīt teritoriju un/vai mājokļu applūšana. Meteoroloģiskiem apstākļiem un prognozēm, kā arī informācijai par ūdens līmeni ūdenskrātuvēs var sekot līdzi www.meteo.lv vai www.lvgma.gov.lv. Iedzīvotāji aicināti pārvietot mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, apzināt vietu, kur nepieciešamības gadījumā evakuēt ģimeni, kā arī mājdzīvniekus un kā tos nodrošināt ar barību, pārbaudīt caurtekas pie saviem īpašumiem un iespēju robežās atbrīvot tās, lai ūdens varētu aizplūst, attīriet iebraucamos ceļus.

Pašvaldība un atbildīgie dienesti regulāri informēs sabiedrību par plūdu riskiem un rīcību to gadījumā.

I.Kazuša norāda, ka Valmieras pilsētas Civilās aizsardzības komisijā darbojas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Pārtikas veterinārā dienesta, AS „Sadales tīkls", SIA „Vidzemes Slimnīca", Drošības policijas un Valsts policijas, SIA „VTU Valmiera", VAS „Latvijas Valsts meži", Valsts Vides dienesta, SIA „Latvijas Propāna gāze" pārstāvji.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību" republikas nozīmes pilsētās Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs, savukārt komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka norīkota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona.

Valmiera