Kaimiņu pieredze: Daudzdzīvokļu māja ir īpašums, kas jākopj

Skaidrojumu uzklausīja Inese Kazuša, SIA „ Valmieras Namsaimnieks" pārstāve.

Rūpes par mājokļa apsaimniekošanu SIA „Valmieras Namsaimnieks" („VN") uzticējuši 112 namu iedzīvotāji. Uzņēmums apsaimnieko arī 28 pašvaldības mājas. Piecu gadu laikā SIA „VN" no pašvaldības nodaļas pārtapis par konkurētspējīgu uzņēmumu namu apsaimniekošanā, piedāvājot pakalpojumus ne tikai apsaimniekošanā esošām mājām, bet arī ikvienam klientam. Sākoties vasaras sezonai, aktuāls kļuvis jautājums par uzlabojumiem mājokļos. Par to un vēl citiem jautājumiem saruna ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Valdi Jēgeru.  

Kādā stāvoklī ir dzīvojamais fonds pilsētā un „VN" apsaimniekotās mājas?- Lielākā daļa namu vidēji ir kalpojuši 30-40 gadus. Ņemot vērā vecumu un nolietojumu, gandrīz visos namos pēdējos gados jādomā par jumtu seguma uzlabošanu, iekšējo komunikāciju stāvokli. Ir arī siltummezglu problēmas.

Nepieciešams uzlabot energoefektivitāti. Pēdējo desmit gadu laikā daļa māju veikta daļēja vai pilnīga siltināšana. Arī šajā gadā ar Eiropas Savienības atbalstu tiks siltinātas deviņas daudzdzīvokļu mājas. Ir arī nami, kas arī ar mazākiem līdzekļiem, lielākoties apsaimniekošanas maksām, šogad plāno veikt iekštīklu siltināšanu, jumtu labošanu, logu maiņu u.c. darbus.

 

Kā veidojas mājas apsaimniekošanas maksa?

- Katrai mājai šī maksa ir individuāla. Tā veidojas no minimālajiem jeb pamatizdevumiem un vēlmēm sakārtot mājokli. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apsaimniekotājam obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir dzīvojamās mājas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tās sanitārā apkope, apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana, dzīvojamās mājas komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts, dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana, dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana, pārvaldīšanas pasākumu plānošana, organizēšana un pārraudzība: dzīvojamās mājas lietas vešana u.c. Iepriekšminētais veido minimālo apsaimniekošanas maksu.

Lai veiktu lielāka apjoma darbus, nepieciešams veidot uzkrājumu. Tas nozīmē, ka apsaimniekošanas maksa jāpalielina. Jo mājā vairāk darāmā un lielāka vēlme ko uzlabot, jo augstāka apsaimniekošanas maksa. „VN" savu iespēju robežās uzsācis apsaimniekošanā esošo namu apsekošanu un māju tāmju veidošanu. Mājas apsaimniekošanas tāmes mērķis ir nama finanšu plānošana, precīza uzskaite un izlietojums atbilstoši saskaņotiem mērķiem.

Mājas tāmes izstrādātas, pamatojoties uz likumu "Par dzīvokļa īpašumu", "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu", kā arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu un mājas vizuālās apsekošanas rezultātiem. Citas pārvaldīšanas darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, tiek veiktas atbilstoši mājas dzīvokļu īpašnieku gribai un maksātspējai. Likums attiecas uz visu dzīvojamo māju pārvaldīšanu neatkarīgi no tā, kas ir dzīvojamās mājas īpašnieks. Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu.

Vai parādnieku skaits ietekmē mājas apsaimniekošanu?

- Parādnieku par komunālajiem maksājumiem īpatsvars un parāda summa neietekmē un nedrīkst ietekmēt mājas apsaimniekošanu, jo mājas apsaimniekošanas naudu ir nodalīta no citām mājas bilances sadaļām. Taču darbs ar parādniekiem veido arvien nozīmīgāku daļu apsaimniekotāja darba. Maksimāli cenšamies atgūt parāda beztiesas ceļā.

Vispirms mēs brīdinām parādnieku. Mums ir sadarbība ar „Creditreform" un izmantojam brīdinājuma zīmogu. Abām pusēm nepatīkamāk ir, ja nākas izmantot tiesas starpniecību. Aizgājušajā ziemā, kas bija visai skarba sociālajā ziņā un arī auksta, līdz ar to palielinājās maksājumi par mājokli, arī mēs izjutām, ka iedzīvotājiem maksātspēja ir mazinājusies.

Šajā gadā „VN" gan neplāno rīkot kādas īpašas akcijas, taču aicinām iedzīvotājus vasaras sezonā censties nosegt parādu. Aicinām vērsties „VN" un vienoties. Ikviens klients mums ir vērtība, un mēs centīsimies rast pusēm labvēlīgus risinājumus.

 

Kāda ir māju padomju un pašu iedzīvotāju loma nama apsaimniekošanā?

- Namu apsaimniekošana ir ne tikai inženiertīklu apsaimniekošana un ēkas un teritorijas uzkopšana, bet arī rūpīgs pārvaldības process. Tas ir rūpīgs un detalizēti sagatavots process, kur nozīmīga loma ir mājas padomes priekšsēdētājam.

Bieži daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji joprojām nesaprot, ka ne tikai dzīvoklis, bet arī nama koplietošanas telpas, bēniņi, kāpņu telpas u.tml., kā arī nama pieguļošā teritorija, ir kopīgs īpašums. Rūpēs par savu mājokli, bieži tiek aizmirstas personīgās rūpes par kopīpašumu.

Svarīgi ir saprast, ka namu apsaimniekotājs, „VN" vai cits uzņēmums, ir starpnieks un pakalpojuma sniedzējs. Lēmumi jāpieņem un atbildība jāuzņemas pašiem nama iedzīvotājiem. Saprotams, ka ne vienmēr visi iedzīvotāji var sanākt vienkopus un lemt par namā veicamo. Tāpēc iedzīvotāji no sava vidus ievēl mājas padomu un tās priekšsēdētāju.

Šai personai ir jābūt zinošai, uzticamai, ieinteresētai veikt šo darbu nevis kā vaļasprieku brīvajā laikā, bet kā atbildīgu un svarīgu pienākumu. Ir mājas, kuru padomes ir aktīvas un strādā sava īpašuma labā. Taču ir tādas, ar ko trūkst saiknes gan ar nama apsaimniekotāju, gan iedzīvotājiem, gan sadarbības un ieinteresētības mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanā.

Vēlos uzsvērt, ka mājas padomes priekšsēdētājs ir pirmais, kam jāsniedz iedzīvotājiem atbildes un neskaidriem jautājumiem. Protams, iedzīvotāji aicināti arī taujāt nama apsaimniekotājam, mēs nekad neatsakām atbildi. Taču primārais informācijas avots ir mājas padomes priekšsēdētājs.

Pie viņa arī iedzīvotāji aicināti vērsties ar ierosinājumiem par nepieciešamiem uzlabojumiem, problēmu risinājumiem u.tml. „VN" ir pieredzējis uzņēmums, un daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem sniedzam kvalitatīvus un profesionālus apsaimniekošanas pakalpojumus.

Par mūsu pieredzi un sniegto pakalpojumu kvalitāti liecina arī apsaimniekoto objektu skaits, plašais pakalpojumu klāsts un darbības metode. Vairāk nekā simts mājas apsaimniekojam ar salīdzinoši ļoti mazu administratīvo aparātu un speciālistu skaits. Darbinieku skaits pēdējo gadu laikā mainījies, piemēram, pieaugot nepieciešamībai pēc juridiskiem pakalpojumiem, pastiprināta kapacitāte šajā jomā. Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā piesaistīts profesionāls ekonomists. Pēdējā laikā daudz laika un resursu ieguldām, lai uzlaboti finanšu vadību.

„VN" darbojas arī Namu apsaimniekotāju asociācijā. Kādi jaunumi vai aktualitātes virmo nozarē kopumā?

- Kopumā problēmas namu apsaimniekošanā visā Latvijā ir līdzīgas. Pēdējā Namu apsaimniekotāju asociācijas sanāksmē tika nolemts veidot nodibinājumu „Latvijas namu pārvaldnieku ģilde", kas apvienos dzīvojamo namu pārvaldnieku speciālistus (namu apsaimniekošanas meistarus, zeļļus, namu pārziņus, namu pārvaldniekus, nekustamā īpašuma ekonomistus) kopīgu interešu apzināšanai, aizstāvēšanai un realizēšanai, kā arī sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām organizācijām izsniegs atbilstības un kvalifikācijas sertifikātus, sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru izstrādās amata apmācības un pārbaudes programmas un profesionāli izglītot amata zeļļus un meistarus. Tas ļaus celt arī mūsu darbinieku kvalifikāciju un uzlabot darbību.

Valmiera