NVA Valmieras filiāles vadība informē par situāciju nodarbinātībā Valmieras pilsētā

Lai informētu par situāciju nodarbinātībā Valmieras pilsētā un reģionā, kā arī iespējām iesaistīties dažādās aktivitātēs, ceturtdien, 3.decembrī Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) Valmieras filiāles vadītāja Agra Spurdziņa tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputātiem.

Pēc operatīviem datiem 30.11.2009. valstī kopā reģistrēti 168 587 bezdarbnieki, bezdarba līmenis 15% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.

Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Kazuša norāda, ka Valmieras pilsētā 01.12.2009. reģistrēti 1957 bezdarbnieki, kas ir 10,8% no darbspējīgo iedzīvotāju skaita. Visvairāk bez darba ir valmierieši vecumā no 20 līdz 24 gadiem (295 personas jeb 15,1% no reģistrēti bezdarbnieku kopskaita), kā arī vecumā no 25 līdz 29 gadiem (272 jeb 13,9%) un personas vecumā no 45 līdz 54 gadiem (213 jeb 13,2%).

NVA Valmieras filiālē reģistrētās 60 brīvās darba vietas, uz vienu darba vietu pretendē 68 bezdarbnieki. Visvairāk bez darba ir valmierieši ar profesionālo izglītību- 740 jeb 37,8% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita, kā arī personas ar vispārējo vidējo izglītību - 587 jeb 30% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Tāpat bez darba ir valmierieši ar pamatizglītību - 303 jeb 15,5% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Personas ar augstāko izglītību bez darba ir 282 jeb 14,4%.

Agra Spurdziņa klātesošos informējusi par Nodarbinātības Valsts aģentūras piedāvātājām atbalsta programmām bezdarbniekiem un darba meklētājiem. NVA 2009.gadā īsteno apmācību pasākumus (profesionālā apmācība, apmācība pie darba devēja, neformālā apmācība, neformālā apmācība "Valsts valodas apguve", konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi), kā arī atbalsta pasākumus mērķgrupām (kompleksi atbalsta pasākumi, subsidētā nodarbinātība, algoti pagaidu darbi, komercdarbības uzsākšana, darba praktizēšana).

"2009.gada 10 mēnešos NVA Valmieras filiālē 173 bezdarbnieki iesaistīti profesionālajā apmācībā, 358 bezdarbnieki un darba meklētājus - neformālā apmācībā, astoņi bezdarbnieki iesaistīti apmācībā pie darba devēja; 178 bezdarbnieki -algotos pagaidu darbos, 196 nosūtīti uz kompleksiem atbalsta pasākumiem, 313 - uz darba praktizēšanas pasākumu, desmit iesaistīti subsidētā nodarbinātībā, 3753 - konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, 1372 bezdarbniekiem sniegtas karjeras konsultācijas, 303 citām personām sniegtas karjeras konsultācijas," informē I. Kazuša.

Viņa norāda, ka deputāti uzklausīja informāciju par jaunajām programmām, kas tiek ieviestas ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

I. Kazuša skaidro, ka aktīvās nodarbinātības programmas „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" mērķis ir nodrošināt bez darba palikušiem iedzīvotājiem iztikas līdzekļus. Bezdarbniekiem par pilna laika darba praksi (40 stundas nedēļā) ik mēnesi tiek maksāta stipendija 100 latu apmērā.

Bezdarbnieks darba praktizēšanas aktivitātē var iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem, gada laikā bezdarbnieks rindas kārtībā var piedalīties pasākumā arī atkārtoti. Kopumā 2009.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība ir izveidojusi 225 darba praktizēšanas vietas, kurās strādā bezdarbnieki.

Otra aktivitāte, ko īsteno NVA, ir preventīvais bezdarba samazināšanas pasākums „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām". Šis projekts piedāvā iespēju apgūt profesionālās tālākizglītības programmu, katram interesentam piešķirot 500 latu lielu summu mācībām, vai profesionālās pilnveides programmu, kuras finansējums vienai personai pielīdzināms 300 latu.

"Mērķis ir dot esošajiem uzņēmumu darbiniekiem, kuri strādā nepilnu darba laiku, iespēju paaugstināt kvalifikāciju, kļūstot konkurētspējīgāki tirgū un noderīgāki savam darba devējam. 2009.gadā NVA Valmieras filiālē reģistrējušies un kuponus saņēmuši 150 personas, apmācības uzsākušas 62," informē I. Kazuša.

Valmiera