Valkas un Smiltenes pašvaldības piedalās projektā „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā”

22.decembrī projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā" ietvaros Valmierā notiks seminārs, kurā piedalīsies speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas būvvaldes, kā arī pašvaldības iestāžu darbinieki, kas šobrīd strādā kā projektu vadītāji vai koordinatori Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Neimane informē, ka seminārā tiks runāts par būvniecības procesa sagatavošanu, ietverot informāciju par būvniecības ieceri, projektēšanas uzdevumu un būvniecības pieteikuma karti. Savukārt otrajā daļā tiks pievērsta uzmanība būvniecības procesa realizācijai - būvatļauju saņemšanai, autoruzraudzībai, būvuzraudzībai, objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī būvobjekta uzraudzībai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Semināru vadīs Valmieras pilsētas Būvvaldes vadītāja Jolanta Brūniņa un pilsētas galvenais būvinspektors Juris Mellēns.

„Projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā" tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība". Tā mērķis ir uzlabot Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu darba kvalitāti Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā. Galvenais uzsvars paredzēts tieši uz kvalitatīvu projektu sagatavošanu un īstenošanu, tādējādi ievērojami samazinot projektu ieviešanas riskus, nodrošinot ierobežoto pašvaldību finanšu resursu efektīvu izmantošanu," norāda E. Neimane.

Viņa atzīmē, ka projekta aktivitātes norisināsies līdz 2011.gada jūnijam un tiks īstenotas sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, kā arī Cēsu, Valkas, Smiltenes un Amatas novadu pašvaldībām. Līdztekus apmācību semināriem, paredzēts izstrādāt arī metodisko materiālu par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu. Projekta ietvaros speciālisti dosies arī pieredzes apmaiņā uz Ventspils pilsētas pašvaldību.

Valmiera