Valmierā spēkā jauni koku ciršanas noteikumi

Valmieras pilsētas koku izpēti, uzskaiti, aizsardzību, apsaimniekošanu un uzturēšanu veic Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde (turpmāk - Pārvalde). Tajā iedzīvotāji var vērsties, lai saņemtu saskaņojumi koku ciršanai. Pārvalde jau kopš pagājušā gada 4.novembra izskata iesniegumus pēc Valmieras pilsētas pašvaldībā apstiprinātajiem jaunajiem Saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža zemes Valmieras pilsētā."

Saistošie noteikumi nosaka kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanas rezultātā, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

Šādi noteikumi nepieciešami, lai nenotiktu patvaļīga koku ciršana ārpus meža zemes Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Jo koku ciršana pieļaujama gadījumos, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, kas pamatojas uz būveksperta izdarīto slēdzienu par nepieciešamību izcirst kokus attiecīgajā vietā. Tāpat nereti bez koku izciršanas nevar iztikt arī rekonstrukcijas un renovācijas gadījumā.

„Lai saņemtu atļauju koku ciršanai, iedzīvotājiem Pārvaldē jāiesniedz motivēts iesniegums par koku ciršanu un situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki. Tam klāt ir jāpievieno īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, zemesgabala robežu plāns, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums, kas paredz veikt koka ciršanu.

Bet būvniecības gadījumā Valmieras pilsētas Būvvaldē ir jāiesniedz akceptēta un saskaņota būvprojekta ģenerālplāna lapas un būvatļaujas kopija", skaidro Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vides speciāliste Iveta Ence.

Iesniegumus par koku ciršanu izskata pašvaldības Koku novērtēšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar nolikumu un pieņem lēmumu par koku ciršanas atļauju vai pieņem lēmumu par motivētu atteikumu koku ciršanai. Iveta Ence uzsver, ka izņēmuma gadījumi ir avārijas koki, kas radušies dabas stihiju rezultātā, tāpēc tos ir atļauts nocirst bez komisijas lēmuma par koku ciršanas atļauju, pēc darbu veikšanas vismaz telefoniski par to paziņojot Pārvaldei.

Taču iedzīvotājiem, kuri pēc savas iniciatīvas, vēlas cirst nebojātus (drošību neapdraudošus u.t.m.l.) kokus jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu. Šajā gadījumā, komisija aprēķina zaudējumus, kas rodas cērtot kokus. Šādu zaudējumu atlīdzība ir jāiemaksā Valmieras pilsētas pašvaldības budžetā, kur attiecīgi tā tiek izmantota bioloģiskās daudzveidības un ainavu aizsardzības pasākumiem Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

Videi nodarīto zaudējumu atlīdzību aprēķina pēc vienkāršas formulas: V = A x D x k, attiecīgi kur V ir zaudējuma atlīdzības apmērs latos, A - valstī noteiktā minimālā darba alga (bruto) mēnesī, D - koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm), bet k - koeficients, ko savukārt nosaka atkarībā no koka sugas. Piemēram, ozola, liepas, priedes, svešzemju skuju un lapu koku koeficients ir 0,025. Tādi koki, kā kļava, osis, vīksna, goba, bērzs, egle, pīlādzis, zirgkastanis, melnalksnis, vītols tiek apzīmēti ar koeficientu 0,015. Bet aprēķinot apses, papeles, baltalkšņa, ievas, blīgznas vai tūjas zaudējumus jāizmanto koeficients 0,005.

Pirms lēmuma pieņemšanas, par koku ciršanu pilsētas apstādījumu un dabas teritorijās, pašvaldība veiks sabiedrisko apspriešanu.

Valmiera