Valmieras pašvaldība līdzfinansēs bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu

Vakar Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti nolēma organizēt bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu, šim nolūkam atvēlot LVL1000,-.

Bērnu un jauniešu nometņu projekta konkursa mērķis ir veicināt Valmieras pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sekmēt nevalstisko organizāciju, biedrību un nodibinājumu līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, kā arī popularizēt veselīgu dzīves veidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projektu konkursā varēs piedalīties nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un biedrības. Pieteikumu iesniedzējs varēs būt viens vai pieteikties kopā ar partneriem. Konkursā nedrīkstēs piedalīties pašvaldības iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības, kā arī komercsabiedrības. Viens pieteicējs drīkstēs iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Pašvaldība līdzfinansēs līdz 50% no projektu attiecināmām izmaksām, taču ne mazāk par LVL 100,- un ne vairāk kā LVL 500,-. Pašvaldība nesegs izmaksas saistītas ar remontdarbiem, sagatavošanās vai izpētes darbus u.c. ar projekta tiešo aktivitāšu īstenošanu nesaistītus izdevumus.

Konkursam iesniegtos projektus izvērtēs pašvaldības domes izveidota un apstiprināta konkursa komisija.

Jāpiebilst, ka Valmieras pilsētas pašvaldības dome ceturtdien, 29.aprīlī nolēma piešķirt LVL 1000,- Valmieras Jaunatnes centram „Vinda" bērnu un jauniešu radošo darbnīcu un nometņu organizēšanai šajā vasarā un skolēnu rudens brīvlaikā.

Valmiera