Valmieras pilsētas pašvaldība piešķirs apbalvojumu „Balva kultūrā”

Ceturtdien, 21.aprīlī, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti apstiprināja izmaiņas nolikumā „Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem".

Līdztekus jau esošajiem pašvaldības apbalvojumiem „Goda valmierietis", „Gada valmierietis", „Pateicība", „Balva izglītībā", „Sportiskie sasniegumi", „Gada sportists", „Gada sportiste", „Gada sporta spēļu komanda", „Gada treneris", „Bērnu un jauniešu sporta laureāts", „Par sasniegumiem interešu un profesionālajā izglītībā", „Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos", tiks piešķirts arī apbalvojums „Balva kultūrā", kā arī apbalvojums „Par teicamām sekmēm mācību darbā".

Apbalvojums „Balva kultūrā" izveidots ar mērķi veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras procesu virzībā, kā arī motivēt kultūras darbiniekus. Šo apbalvojumu paredzēts piešķirt šādās nominācijās: par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu, par jaunām un inovatīvām darba formām, gada amatiermākslas kolektīvs, gada pasākums kultūrā Valmierā un gada cilvēks kultūrā Valmierā.

Uz apbalvojumu „Balva kultūrā" varēs pretendēt pašvaldības kultūras iestādes, kultūras darbinieki, mākslinieki, radošie kolektīvi, biedrības, nodibinājumi un to dalībnieki, biedri. Pretendentus nominācijām par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu, par jaunām un inovatīvām darba formām un gada amatiermākslas kolektīvs varēs pieteikt pašvaldības dibinātās iestādes, savukārt, lai noteiktu laureātus nominācijās gada pasākums kultūrā Valmierā un gada cilvēks kultūrā Valmierā, tiks organizēta iedzīvotāju aptauja.

Savukārt otrs jaunais apbalvojums „Par teicamām sekmēm mācību darbā" paredz, ka no 2011./2012.mācību gada katra semestra noslēgumā labākie pilsētas izglītības iestāžu audzēkņi saņems naudas balvas. Uz šo apbalvojumu varēs pretendēt pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamie.

Naudas balvas tiks piešķirtas pēc šādiem kritērijiem: izglītojamajam pirmā mācību semestra vai mācību gada gala vērtējumā visos priekšmetos vidējā atzīme ir robežās no 8,5 līdz 10 ballēm un nevienā mācību priekšmetā gala vērtējums nav zemāks par 6 ballēm; izglītojamais pirmā un otrā semestra laikā nav neattaisnoti kavējis mācību stundas, kā arī izglītojamais darbojas vismaz vienā interešu un/vai profesionālās ievirzes izglītības programmā un aktīvi līdzdarbojas skolas dzīvē.

Valmiera