Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada budžetā izglītībai paredzēti 9,5 miljoni latu

Vislielākais finansējums 2010.gada pamatbudžetā paredzēts izglītībai. Tā apjoms ir 9,5 miljoni latu jeb par 30% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Pirmsskolas izglītības finansēšanai šogad plānoti 2,3 miljoni latu jeb 24,7% no kopējiem izglītībai paredzētajiem izdevumiem. Kapitālajiem izdevumiem paredzēti aptuveni 500 000 latu, tajā skaitā PII „Sprīdītis" rekonstrukcijas projektam, kas tiek īstenots ar ERAF finansiālu atbalstu.

Pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2010.gada budžetā plānoti 5,67 miljoni latu. Aptuveni 50% sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām.

Kapitālajiem izdevumiem plānoti 1,8 miljoni latu, tajā skaitā ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzfinansējums aptuveni 960 000 latu. Lielākie darbi notiks projekta „Valmieras skolu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana" ietvaros Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolā - tam paredzēti 244 000 latu.

Savukārt projekta „Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem" īstenošanai paredzēti 96 800 latu, no tiem - 85 000 ERAF un valsts budžeta finansējums. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajam projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās" kopumā paredzēti 1,16 miljoni latu.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmā paredzēti izdevumi 1 140 000 latu apmērā. Tos veido izdevumi Valmieras Mākslas vidusskolas, Valmieras Mūzikas skolas, Valmieras Bērnu sporta skolas un Valmieras Jaunatnes centra „Vinda", kā arī izglītības iestāžu kopējie izdevumi, tajā skaitā izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem.

Līdzekļi vasarā dežurējošo pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti 8000 latu apmērā. Balvas skolēniem un pedagogiem - valsts olimpiāžu un konkursu laureātu sagatavotājiem, kā arī par interešu izglītības un profesionālās ievirzes sasniegumiem - 8 600 latu. X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izdevumu nodrošinājumam plānoti 18 500 latu.

Savukārt Vidzemes Augstskolai šā gada budžetā paredzēti 16 300 latu. Tie tiks izlietoti piemaksām akadēmiskajam personālam.

Finansiāls atbalsts plānots arī biedrībai „Vidzemes Profesionālās izglītības centrs" daļējai uzturēšanas izdevumu segšanai. Par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2010.gadā izdevumi budžetā paredzēti 150 700 latu apmērā.

Valmiera