Valmieras simbols – Gauja un Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca

Valmieras pilsētas pašvaldība 2009.gada nogalē veica iedzīvotāju anketēšanu, lai izzinātu valmieriešu viedokli par aizvadītajā gadā paveikto un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētā.

 

Apkopotie rezultāti liecina, ka valmierieši par pilsētas simbolu un atpazīstamības zīmi uzskata Gauju un Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcu. Atbildot jautājumu par to, kas Valmieru atšķir no pārējām pilsētām, iedzīvotāji uzsvēra sakoptību, Gauju, pilsētas attīstību, loģiskos deputātus un zaļo vidi.

 

Par apskates vērtām vietām atzīts Valmieras Novadpētniecības muzejs, vecpilsētas teritorija, Gaujas krasti, Valmieras Sv.Sīmaņa baznīca un Valmieras Drāmas teātris. Atbildot jautājumu par vietām, kur Valmierā nevestu savus viesus, arī šogad vairums respondentu minēja dzelzceļa stacijas apkārtni, atsevišķas Gaujas krastu teritorijas un autoostas apkārtni.

 

Par pašvaldības labāk paveiktajiem darbiem 2009.gadā iedzīvotāji uzskata Rīgas ielas remontdarbus, organizētos kultūras pasākumus, kā arī Dzirnavu ezeriņa teritorijas labiekārtošanu. Lai arī Rīgas ielas remontdarbi minēts kā labāk paveiktais darbs, tomēr negatīvi tiek vērtēts ielu remontdarbu plānošanas process.

 

Tāpat iedzīvotāji pretrunīgi vērtē jaunās pamatskolas ēkas būvniecību un norāda, ka vairāk uzmanības jāpievērš pilsētas apzaļumošanai un dzelzceļa stacijas apkārtnes labiekārtošanai. Kā prioritāri veicamie pašvaldības darbi minēti vairāku uzsākto projektu pabeigšana, ar pilsētas attīstību un labiekārtošanu saistīti jautājumi, piemēram, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides radīšana, ielu un apgaismojuma sakārtošana.

 

Atbildot jautājumu par jauniem sabiedriskas nozīmes objektiem, ko vēlētos Valmierā, valmierieši visbiežāk minējuši akvaparku, sabiedriskās tualetes, jaunu estrādi, veloceliņus, peldbaseinu un atpūtas vietas jauniešiem un ģimenēm.

 

Pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem vairums respondentu novērtējuši kā lielisku vai labu. Valmierieši, kuri novērtēja pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem kā nepietiekamu vai sliktu, rosina to uzlabot, biežāk organizējot pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem, sniedzot vairāk informācijas medijos, organizējot dažādus neformālus pasākumus un biežāk veicot iedzīvotāju viedokļa izzināšanu. 93% iedzīvotāju, kuri vērsušies pašvaldībā, bijuši apmierināti vai daļēji apmierināti ar pašvaldības darbinieku attieksmi.

 

Lielākajai daļai iedzīvotāju informācijas par pašvaldības darbību kopumā ir pietiekami, taču viņi vēlētos vairāk informācijas saņemt par uzņēmējdarbības, nekustamā īpašuma, sociālās jomas un pašvaldības uzņēmumu kompetencē esošiem jautājumiem. Visvairāk informācijas par pašvaldības darbu iedzīvotāji gūst Vidzemes TV, portālā www.valmiera.lv un laikrakstā „Liesma".

 

Analizējot izmaiņas dažādās jomās, iedzīvotāji norāda, ka 2009.gadā Valmierā uzlabojusies ūdensapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, mājokļu pieejamība, tāpat nemainīgi augsts vērtējums ir veiktajiem labiekārtošanas darbiem.

 

Jāpiebilst, ka 2009.gada nogalē iedzīvotāju anketēšanā piedalījās 280 valmierieši - 57% sievietes, 43% - vīrieši.

Valmiera