Valmieras uzņēmēji pārrunā infrastruktūras attīstību pilsētā

Otrdien, 11.janvārī šā gada pirmajā sanāksmē pulcējās Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome (UKP).

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis klātesošos informēja par ielu tīrīšanas un sniega izvešanas kārtību pilsētā, kā arī par plānoto Civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā pārrunās potenciāli applūstošās teritorijas Gaujas krastos un rīcību plūdu gadījumā pavasarī.

Pašvaldības Attīstības un projektu vadības nodaļas vadītāja Zenta Iļķēna uzņēmējus informēja par uzsākto Sociāli ekonomiskās Attīstības programmas (2008.-2014.gadam) aktualizēšanu un aicināja iesaistīties tās veidošanā. Zenta Iļķēna izklāstīja, kā izdevies īstenot līdzšinējo attīstības programmu, apgūstot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Realizēti tādi projekti kā Matīšu šosejas (tajā skaitā piebraucamā ceļa uz Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru Purva ielā 12A) rekonstrukcija, Rīgas ielas pārbūve 3,72 km garumā, Valkas un Tērbatas ielas rekonstrukcija, uzbūvēta Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora ražošanas un biroja ēka un pabeigta Valmieras pamatskolas celtniecība. Apgūts finansējums pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis" rekonstrukcijai, kā arī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas pielāgošanai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat ar Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu siltinātas pašvaldības izglītības iestādes. Pārbūvēta Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas- attīstības centra ēka L.Paegles ielā 20.

Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Inese Kazuša norāda, ka arī šogad turpināsies vairāku nozīmīgu projektu īstenošana. Tiks pabeigta Stacijas ielas rekonstrukcija, uzsākta esošā tilta pār Gauju pilsētas centrā pārbūve, pārmaiņas piedzīvos Beātes, Limbažu, Rubenes, Matīšu un Mālu ielu krustojums, kā arī pašvaldības sociālajā mājā Purva ielā 13 realizēts projekts par tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem. Turpināsies Valmieras vecpilsētas reģenerācijas projekta ieviešana un Valmieras skolu informatizācijas projekts.

Ņemot vērā, ka ir uzsākta Valmieras pilsētas Attīstības programmas aktualizēšana, uzņēmēji uzklausīja arī pašvaldības informāciju par nekustamā īpašuma attīstību, kā arī ūdensapgādes, notekūdeņu un siltumapgādes sistēmu attīstību.

SIA „Valmieras Ūdens" valdes priekšsēdētājs Ivars Ķiksis pastāstīja, ka uzņēmumā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstībai tiek izmantots gan Eiropas Savienības finansējums, gan līdzekļi, kas iegūti no pievienošanās maksām maģistrālajiem tīkliem. Tāpat ūdensvada un kanalizācijas tīkli tiek atjaunoti, realizējot ielu rekonstrukcijas projektus pilsētā u.c. izmantojot citus finansējuma avotus. Saskaņā ar apstiprināto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valmieras pilsētā II kārta" 2011.gadā no jauna ūdensvads un kanalizācija tiks izbūvēta šādās pilsētas ielās: Putnu ielas rajonā (A.Upīša, Salacas, Annas, Patversmes, Putnu, Senču, .Apiņa, Ezera ielās), kā arī Purva ielas rajonā (Ainažu, Senču, Pučurgas, Purva ielās), Kadiķu, Vairogu, Brūkleņu ielas, Saules, Kļavu, T.Ūdera, Pārgaujas, Tālavas ielās. Savukārt Limbažu, Matīšu, Senču, Sporta, Beātes un Limbažu ielas krustojumā, kā arī A.Upīša un Kāpu ielās tiks rekonstruēti esošie tīkli.

I.Kazuša skaidro, ka projekts paredz, ka līdz 2013.gada beigām pilsētā tiks veikta tādu ūdensvadu un kanalizācijas posmu atjaunošana, kur tie ir vissliktākā stāvoklī un kur konstatēti defekti un bijušas avārijas. Tāpat tiks paplašināts ūdensapgādes tīkls vairākās pilsētas daļās, kā arī paredzēts kanalizācijas pašteces vadu, kā arī sūkņu staciju un pievadu izbūve atsevišķās pilsētas daļās. Tiks iegādāts specializētais transports septisko dūņu izvešanai no rezervuāriem, kā arī laboratorijas aprīkojums notekūdeņu analīzēm. Lai mazinātu nepatīkamo smaku izplatību un paaugstinātu iedzīvotāju labsajūtu, plānots uzstādīt gaisa filtrus notekūdeņu pieņemšanas, priekšattīrīšanas un dūņu apstrādes ēkām.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 10 935 920,49, no tiem 85,6% jeb 9 037 950, 82 finansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, savukārt 14,4% jeb LVL 1 229 376,82- SIA „Valmieras Ūdens" līdzekļi.

„No uzņēmuma budžeta līdzekļiem 2011.gadā plānots paplašināt kanalizācijas tīklu Ciedru, Sedas, Beātes, Ganību ielās, savukārt ūdensapgādes tīklu plānots paplašināt Beātes un Graudu ielās, cilpveida ūdensvadu plānots izbūvēt Ūdens ielā posmā no Zaķu līdz Pauku ielai. 2011.gadā plānota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Šķūņu un Mazā Šķūnu ielā, kā arī L.Paegles , Rūpniecības, Gaides, Pīlādžu ielās. Savukārt ūdensvada tīklu rekonstrukcija plānota Limbažu, Senču un Austrumu ielās," informē I. Kazuša.

Arī SIA „Valmieras Siltums" valdes priekšsēdētājs Pēteris Streļčs informēja, ka uzņēmums iesniedzis projekta pieteikumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanai gaisa siltumtrases likvidēšanai un pazemes siltumtrases izbūvei no Dzelzceļa ielas 7 līdz Kauguru ielai. Tāpat nākotnē būtu nepieciešams nomainīt siltumtrasi no AS „Valmieras Piens" katlumājas 424metru kopgarumā, kā arī 645 metru garumā no Rīgas ielas 25 katlumājas.

Uzņēmēji uzklausīja informāciju par šā gada lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem, ko izklāstīja Kultūras centra direktore Vaira Dundure.

Padomes dalībnieki lēma par pārstāvja deleģēšanu Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatora kandidātu vērtēšanas komisijā. Tāpat kā līdz šim UKP pārstāvēs Artis Jansons.

Valmieras Uzņēmēju konsultatīvā padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Valmieras pilsētā un darbojas uz nolikuma pamata, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments. Padome tiek veidota pēc Valmieras pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību pilsētā.

Valmiera