Izziņots „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programma 2020” projektu konkurss

Vidzemes plānošanas reģions no 2020. gada 2. marta līdz 27. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2020”.

Jau divpadsmit gadus pēc kārtas Vidzemes plānošanas reģions (VPR) ir īstenojis Vidzemes kultūras programmu. Šajā laikā ir apstiprinājies, ka tā ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē un nodrošina kultūras procesu Vidzemē, tādējādi veidojot un saglabājot daudzpusīgu kultūrvidi reģionā. Vidzemes kultūras programmas īstenošanā vērojama liela vietējās sabiedrības ieinteresētība. To pierāda gan ik gadu iesniegto projektu pieteikumu skaits, gan arī atbalstīto projektu īstenošanā iesaistīto dalībnieku un apmeklēju daudzums. Konkursā šogad tiks sadalīts finansējums - 143000 euro apmērā.

2020. gadā Vidzemes kultūras programmai tiek saglabāts līdzšinējais mērķis - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Lai nodrošinātu aktīvu sabiedrības līdzdalību Vidzemes kultūras programmas izstrādē un ieviešanā, no 2019. gada 13. decembra līdz 2020. gada 13. janvārim VPR īstenoja apjomīgu iedzīvotāju aptauju, kuras ietvaros noskaidroja iedzīvotāju viedokli par Vidzemes kultūras programmas prioritātēm 2020. gadā. Tika saņemti 726 iedzīvotāju viedokļi. Par svarīgākajām prioritātēm vidzemnieki atzina:

  • radošās iniciatīvas – jaunu zināšanu apguve, arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas – amatniecība un dizains;
  • nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – tradīcijas vietējā kopienā, svētki, gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process, kulinārais mantojums;
  • sabiedrības iesaiste kultūras procesa veidošanā – bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības;
  • vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība.

Atbalsts būs pieejams kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2020. gada maija līdz 2020. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 27. marts plkst. 17.00. Projektu pieteikumi jāiesniedz personīgi Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojā vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – ne vēlāk kā 2020. gada 23. marts). Adrese - Vidzemes plānošanas reģions, Bērzaines iela 5, Cēsu novads, Cēsis, LV - 4101. Projektu pieteikumus iespējams iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi [email protected].

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums:

“Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020” nolikums

Pielikums Nr. 1_pieteikums

Pielikums Nr. 2_ligums

Pielikums Nr. 3_atskaite

Lūgums kopā ar pieteikuma veidlapu elektroniskā formā iesūtīt 1 (vienu) projektu raksturojošu fotogrāfiju JPEG (.jpg) formātā ievietošanai balsošanas vietnē.

20200302-1247-baneris-mazs.jpg

Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu pieejama šeit. VPR Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu šogad rīko jau trīspadsmito gadu pēc kārtas saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā ""Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos", par piešķirto finansējumu konkursa kārtībā konkurējot ar citiem Latvijas reģioniem.

Pagājušā gadā Vidzemes kultūras programmas projektu konkursam tika iesniegts 131 pieteikums. Atbalstīti tika 58 projekti, sadalot 85500 euro lielu finansējumu. No 2008. līdz 2019. gadam Vidzemē tika realizēti 466 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot vairāk nekā 766230 euro Tas ir būtisks finansiāls atbalsts reģionālā kontekstā.

Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti un vērtīgos rezultātus kultūras programmas prioritāšu noteikšanā, VPR plāno konsultēties ar sabiedrību un aicināt izteikt savu viedokli, balsojot par Vidzemes kultūras programmā 2020 pieteiktajiem projektiem. Šīs aktivitātes mērķi ir:

  • veicināt Vidzemes iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Vidzemes kultūras procesu attīstībā;
  • radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu telpu sadarbībai un aktivizēt jaunu, radošu sadarbības ideju attīstību;
  • saņemt iedzīvotāju ieteikumus turpmākajai kultūras procesa attīstībai reģionā,
  • nodrošināt lielāku Kultūrkapitāla fonda programmu publicitāti un sabiedrības izpratni.

Iesniegtos projektus nodosim sabiedrības balsojumam, publicējot balso.vidzeme.lv projekta iesniedzēja un projekta nosaukumu, projekta kopsavilkumu (max 1500 rakstzīmes), atbilstību Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm, projekta īstenošanas vietu un projektam nepieciešamo finansējumu. Sabiedrības balsojumam ir rekomendējošs raksturs. Ar sabiedrības balsojuma rezultātiem tiks iepazīstināta apstiprinātā Vidzemes kultūras programmas 2020 ekspertu komisija.

Savukārt 13. martā, plkst. 10.00, Pārgaujas novadā Auciemmuižā plānots informatīvs seminārs par sabiedrības un indivīda lomu kultūras procesa attīstībā, par Vidzemes kultūras programmas 2020 projektu sagatavošanas un iesniegšanas prasībām. Seminārā būs iespēja dzirdēt piemērus par to, kā sabiedrības līdzdalība var ietekmēt kultūras procesa veidošanos, piemērus indivīda un kopienas aktivitātes veicināšanai, un to, kā sagatavot kvalitatīvākus pasākumus. Semināra laikā būs iespēja saņemt skaidrojumus par projektu pieteikumu sagatavošanu. Reģistrēties semināram iespējams šeit. Plašāka informācija par semināra programmu un lektoriem sekos drīzumā.

Kultūra un Izklaide