CSP uzsāk publicēt datus par reemigrantiem

2017. un 2018. gadā papildu ikgadējam migrācijas novērtējumam Centrālā statistikas pārvalde (CSP) organizēja aptauju par ārējo migrāciju, lai noskaidrotu, cik pilnīgi oficiālajā statistikā tiek ietvertas iedzīvotāju migrācijas plūsmas ārpus valsts robežām.

Papildus datiem par imigrantiem un emigrantiem CSP uzsāk publicēt datus par reemigrantiem. Ikgadējie dati liecina, ka ne vien pieaug imigrantu skaits, bet arī iebraucēju skaitā pieaug citu valstu piederīgo īpatsvars. Tomēr Latvijas valsts piederīgo imigrantu skaits joprojām veido gandrīz pusi.

Visvairāk reemigrantu ir bērni vecumā līdz 14 gadiem

2018. gadā Latvijā ieradās 4852 reemigranti. Starp tiem vērojams salīdzinoši augsts bērnu (līdz 14gadiem) un 25–34 gadus jaunu iedzīvotāju īpatsvars. Bieži jaunas ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem izvēlas atgriezties, lai bērni mācītos Latvijā, kas nosaka augsto bērnu īpatsvaru. Otra biežākā grupa, kura vienlīdz aktīva ir arī starp emigrantiem, ir gados jauni cilvēki, kas turpina iegūt izglītību, iegūst darba pieredzi ārvalstīs, ceļo un bieži maina valstis. Pieaugot vecumam, samazinās arī reemigrantu īpatsvars, tomēr neliels pieaugums vērojams pirmspensijas 55–64 gadu vecuma grupā, kad iedzīvotāji atgriežas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

Reemigrantu vecuma struktūras salīdzinājums ikgadējā CSP novērtējumā un ārējās migrācijas aptaujā
(procentos)

20190628-1509-1.png
Visvairāk reemigrantu atgriežas Rīgā

2018. gadā Rīgā atgriezās uz pusi vairāk reemigrantu nekā citos reģionos, veidojot 30,1% no visiem reemigrantiem. Vismazāk pievilcīgs reemigrantiem ir Vidzemes reģions, bet uz Pierīgu un Latgali atgriežas vienāds skaits Latvijas valsts piederīgo iedzīvotāju, kas liecina, ka reemigrantu īpatsvars Latgalē ir augstāks.
20190628-1528-2.png
2018. gada novērtējums Ārējās migrācijas aptauja

Nepietiekami novērtēta emigrācija no Latgales, pārvērtēta – no Rīgas

Aptaujas dati liecina, ka CSP ikgadējais emigrācijas plūsmas novērtējums ir salīdzinoši precīzs. 2017. un 2018. gadā emigrēja 16,8 tūkst iedzīvotāju, liecina Ārējās migrācijas aptaujas dati, kas ir līdzīgs CSP ikgadējam iedzīvotāju skaita novērtējumam par pērno gadu – 15,8 tūkst. No emigrējušajiem 52,8% bija vīrieši (CSP 2018. gada novērtējuma dati 54,5%) un 47,2% sievietes (45,5%). Aptaujas dati liecina, ka emigrācijā CSP novērtējumā netiek pietiekami precīzi uztverta emigrācijas plūsma no Latgales, bet pārvērtēta emigrācija no Rīgas.

Emigrantu īpatsvars statistiskajos reģionos
(procentos)

20190628-1510-3.png


Vairāk aizbraucēju 15–34 gadu vecumā

Emigrantu vecuma struktūra CSP novērtējumā un Ārējās migrācijas aptaujā nedaudz atšķiras – aptaujā iegūtie rezultāti liecina, ka emigrācijā par maz ietverti 15–34 gadus veci iedzīvotāji. Pārējās grupas – līdz 14 gadiem un virs 35 gadiem atšķiras nebūtiski, jo CSP novērtētajā emigrācijā tiek ietverts par 2% vairāk iedzīvotāju.

Emigrantu vecuma struktūras salīdzinājums

(procentos)

20190628-1510-4.png

Ārējās migrācijas apsekojums veikts 20 tūkst. Latvijas mājsaimniecību, aptaujājot iedzīvotājus divas reizes –
2017. un 2018. gada nogalē, lai noskaidrotu, kas šajās mājsaimniecībās dzīvoja 2016., 2017. un 2018. gadā. Katrā reizē atbildes saņemtas no vairāk kā 35 tūkstošiem personu, 7% mājsaimniecību iemītnieki izmantoja iespēju aizpildīt apsekojuma veidlapu internetā.

Metodoloģiskie skaidrojumi:
Katru gadu, izmantojot administratīvos datus, CSP apkopo reemigrējušo skaitu imigrantos, papildu analīzei tika izmantoti Ārējās migrācijas apsekojuma dati par imigrantu valsts piederību un demogrāfiskajiem rādītājiem. Ņemot vērā datu lietotāju pieprasījumus un aktualitāti, CSP uzsāk publicēt datus par reemigrantiem, sākot ar datiem par 2018. gadu. CSP datubāzē sadaļā “Migrācija” publicēti dati par reemigrantu reģionālo izvietojumu, dzimuma un vecuma struktūru, kā arī ģimenes stāvokli. Ārējās migrācijas aptaujas dati par imigrantiem un emigrantiem publicēti CSP tīmekļa vietnē “Ārējās migrācijas apsekojuma rezultāti”.

Reemigrants – Latvijas valsts piederīgais (pilsonis, nepilsonis vai Latvijā dzimusi persona), kura bijusi emigrācijā un imigrējusi atskaites gadā.

Imigrants – persona, kura ierodas no citas valsts vai no citas Latvijas administratīvās teritorijas, lai apmestos uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu.

Emigrants – persona, kura izbrauc uz citu valsti vai uz citu Latvijas teritoriju pastāvīgās dzīvesvietas maiņas nolūkā vai vismaz uz vienu gadu.

Latvijas ziņas