GMI līmenis no 1.oktobra jāpaaugstina visiem GMI pabalsta saņēmējiem

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmenis no 2009.gada 1.oktobra pašvaldībām ir jāpaaugstina visiem GMI pabalsta saņēmējiem, neatkarīgi no pabalsta piešķiršanas laika, norāda Labklājības ministrijas (LM) speciālisti.

 

LM uzsver, ka GMI līmeņa paaugstināšana no 1.oktobra stājas spēkā nekavējoties, un tas attiecas uz ikvienu GMI pabalsta pretendentu vai saņēmēju. Ministru kabinets nav paredzējis, ka norma stāsies spēkā vēlāk, jo Sociālās drošības tīkla stratēģija (izstrādāta sadarbībā ar Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda ekspertiem un š.g. 8.septembrī apstiprināta valdībā) paredz sniegt palīdzību iedzīvotājiem jau 2009.gada ceturtajā ceturksnī.

 

Tas nozīmē, ka, aprēķinot pabalstu, GMI līmenim no 1.oktobra jābūt 40 latiem pilngadīgām personām un 45 latiem bērniem. Savukārt, ja GMI pabalsts piešķirts pirms 1.oktobra, pašvaldībām jāveic tā pārrēķins. Tā, piemēram, ja ģimenei vai personai GMI pabalsts ir piešķirts periodā no š.g. 1.septembra līdz 30.novembrim, tas jāpārrēķina par diviem mēnešiem.

 

Vienlaikus LM speciālisti uzsver, ka GMI pabalsta aprēķināšanā jāņem vērā arī normas, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību, kā arī Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.

 

Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu. Vienošanās mērķis ir veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju meklēt iespēju iesaistīties darba tirgū un iespēju robežās atrast izdevību nopelnīt minimālos iztikas līdzekļus pašiem (piemēram, iesaistoties pašvaldības organizētajos darba prakses pasākumos ar 100 latu stipendiju), tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.

 

Atgādinām - noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu nosaka, ka ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas (2009.gadā - 180 lati mēnesī). Tāpat ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, nepieder īpašums, nav noslēgts uztura līgums, tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

 

LM uzsver, ka par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju un studējošo kredīti, kredīti mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti, parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem, kā arī parāds par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu.

 

Savukārt par īpašumu nav uzskatāma dzīvokļa iekārta, apģērbs un sadzīves priekšmeti, nekustamais īpašums vai tā daļa, kustamā manta, kuru izmanto ģimenes pamatvajadzību nodrošināšanai, viens transportlīdzeklis, kurš personas īpašumā ir ilgāk par10 gadiem.

 

Vienlaikus iepriekšminētajos noteikumos valsts ir noņēmusi administratīvās barjeras, lai pašvaldības varētu rīkoties atbilstoši savām finanšu iespējām. Tas nozīmē, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz atsevišķiem parādsaistību veidiem, kā arī var noteikt izvērtēšanas kritērijus iespējai gūt ienākumus no īpašuma katrā konkrētā pašvaldībā.

 

Atgādinām, GMI pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai pašvaldības noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un trūcīgas mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Latvijas ziņas