Grozījumi Civillikumā uzlabos ģimenes tiesības

7. jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Civillikumā, kas paredz ģimenes tiesību modernizāciju un atsevišķu Civillikuma normu piemērotāju, tajā skaitā tiesu praksē, konstatēto tiesiskā regulējuma nepilnību novēršanu.

Būtiskākie grozījumi ir atteikšanās no laulības izsludināšanas un laulātā atsevišķas mantas izsmeļoša uzskaitījuma likumā, laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu turpmāka iesniegšana dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, vai laulību noslēgs dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.

Tāpat konkrētu nosacījumu noteikšana, kuriem, iestājoties, bijušajam laulātajam izbeidzas pienākums nodrošināt uzturu otra laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai, brīvprātīga paternitātes atzīšana, ja starp bērna māti, bērna mātes laulāto vai bijušo laulāto un bērna bioloģisko tēvu nav strīda par paternitāti.

Grozījumi paredz arī noteikt, ka laulība uzskatāma par izirušu, ja tās iziršanas iemesls ir laulātā fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība pret laulāto, kas pieprasa laulības šķiršanu, vai pret viņa bērnu vai laulāto kopīgo bērnu. Turklāt šādos gadījumos tiesa laulāto samierināšanas nolūkā nevarēs atlikt lietas izskatīšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz pilnveidot bērna adopcijas procesu un piedzenamo uzturlīdzekļu bērnam apmēra noteikšanas kārtību, kā arī ikviena tiesības uz atlīdzību (mantisku kompensāciju), ja pretlikumīgi pārkāptas viņa tiesības uz privātās dzīves, mājokļa, korespondences un dzimumneaizskaramību.

Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Latvijas ziņas