Grozījumi Enerģētikas likumā sekmēs elektrolīniju operatīvu rekonstrukciju aizsargjoslās

Izvērtējot šī gada janvārī dabas stihijas rezultātā radušos elektroapgādes traucējumus un to cēloņus, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījumi Enerģētikas likumā", kuru šodien, 24.maijā, apstiprināja Ministru kabinets.

Likumprojektā cita starpā ir noteiktas tiesiskās normas, kas samazinās šādu elektroenerģijas piegādes  traucējumu riskus, iespējamos kaitējumus sabiedrībai, videi un saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī nodrošinās operatīvāku elektroenerģijas traucējumu novēršanu  un valsts nozīmes energoapgādes objektu būvniecību  

Lai ierobežotu tādu situāciju atkārtošanos, kāda bija šoziem, piesnigušajiem kokiem pārraujot elektrolīnijas, AS „Latvenergo" norāda, ka esošās gaisvadu līnijas pakāpeniski būtu jānomaina ar pazemes kabeļlīnijām. Tā kā šobrīd spēkā esošais regulējums paredz visai sarežģītu saskaņošanas kārtību, kas būtiski apgrūtina līniju rekonstrukciju, līdz ar grozījumiem likumā iekļauti nosacījumi, kādos gadījumos būvniecības (kas ir arī elektrolīniju pārbūve) saskaņošanu ar zemes īpašnieku var aizstāt ar informēšanu, kas sekmēs vienkāršāku un operatīvāku darbu izpildi.

 Pārbūvējot elektrolīniju, jāņem vērā, ka to tehniski nevar izvietot vienā  un tai pašā vietā, tādēļ likumprojektā paredzēts noteikt pieļaujamo aizsargjoslas izmaiņu robežu, kurā, veicot elektrolīniju pārbūvi, saskaņošana tiek aizstāta ar informēšanu. Plānots, ka saskaņošanas procedūru varēs aizstāt ar informēšanas procedūru, ja, ierīkojot jaunu elektrolīniju, esošā aizsargjosla palielināsies ne vairāk kā par 10%. Tāpat noteikts, ka saskaņošana rekonstrukcijas gadījumā tiek aizstāta ar informēšanu arī tad, ja elektrolīniju ierīko esošajā aizsargjoslā.

 Vienlaikus Enerģētikas likumā EM rosina iekļaut normu, ka elektrolīnijas pēc iespējas vairāk tiek ierīkotas ceļu zemes nodalījuma joslās. Šāda kārtība būtiski atvieglos elektrolīniju izbūvi, kā arī samazinās privāto zemju izmantošanu, koku apdraudējumu elektrolīnijām un piekļuvi līniju bojājumu vietām ar tam sekojošo bojājumu novēršanas ātruma palielināšanos.

 Grozījumos precizētas normas arī par to, ka sabiedrības interesēs zemes īpašnieks nevar liegt veikt elektrolīnijas rekonstrukciju vai ierīkošanu likumā noteiktajos gadījumos. Elektrolīniju rekonstrukcijas un ierīkošanas projekti ir sabiedrībai būtiski projekti, kas tiek īstenoti ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu elektroapgādi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka elektrolīniju pārbūve varēs sākties pēc zemes īpašnieka informēšanas, vienlaikus uzsākot sarunas par atlīdzības jautājumu zemes īpašniekam, kura teritoriju šķērso elektrolīnija.

 Vienlaikus līdz ar grozījumiem, kas izstrādāti, izanalizējot šajā gadu mijā gūtās mācības elektroapgādes atjaunošanā, ministrija sagatavojusi arī citus grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz izslēgt elektroenerģijas  un siltuma ražošanu un elektroenerģijas un siltuma tirdzniecību no to regulējamo sabiedrisko pakalpojumu vidus, kuru sniegšanai ir nepieciešama licence, un paredzēt šo pakalpojumu sniedzēju reģistra izveidi.

 

Līdz ar to elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājiem un tirgotājiem, lai sniegtu pakalpojumus, turpmāk nebūs jāsaņem licence, bet to aizstās administratīvi vienkāršāka forma - reģistrēšanās SPRK izveidotā reģistrā. Tādejādi tiks mazināts elektroenerģijas un siltuma ražotājiem un elektroenerģijas un siltuma tirgotājiem uzliktais administratīvais slogs, vienkāršots un paātrināts administratīvais process, kā arī tiks sekmēta elektroenerģijas tirgus attīstība un novērsta Ekonomikas ministrijas un SPRK funkciju pārklāšanās.

 

Grozījumu Enerģētikas likumā vēl jāapstiprina Saeimā.

 Detalizētāka informācija par Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Enerģētikas likumā pieejama Ministru kabineta interneta mājaslapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40210654 .

Latvijas ziņas