Izstrādāta aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" aizsardzības un izmantošanas kārtība

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Ainavu apvidus izveidošanas mērķis ir nodrošināt aizsardzību vairākiem Latvijas un Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamiem biotopiem, saglabāt meandrējošo jeb līkumoto Gaujas vidusteci ar tās senleju un krastos esošajiem īpaši aizsargājamiem pļavu, mežu un ūdeņu biotopu kompleksiem un īpaši aizsargājamo sugu atradnēm. Ainavu apvidū iekļauts arī Cirgaļu masīvs - lielākais iekšzemes kāpu masīvs Latvijā un Pukšu purvs, kurā konstatētas plašas pārejas purvu biotopu platības.

Šis noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi saglabāt teritorijai raksturīgo mozaīkveida un vienlaidus ainavu kompleksu, reljefu un zemes lietojuma veidus, saglabāt dzīvotspējīgas tipiskās un aizsargājamās Gaujas ielejai un tās dabas kompleksiem raksturīgās dabiskās augu sugu sabiedrības, dzīvnieku sugas un to dzīvotnes, veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saskaņojot dabas un kultūras vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību.

Noteikumu projekts paredz teritorijā noteikt piecas funkcionālās zonas - regulējamā režīma zonu, dabas lieguma zonu, dabas parka zonu, ainavu aizsardzības zonu un neitrālo zonu.

Teritorija atbilst "Natura 2000" teritorijas izveidošanas kritērijiem, tādēļ ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" aizsargājamo ainavu apvidus noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija - "Natura 2000".

 

Latvijas ziņas