Līdz nākamajam termiņam zemes izpirkšanas procedūrā atlicis tikai mēnesis

Valsts zemes dienests (VZD) visiem zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kas noteiktajos termiņos bija iesnieguši zemes izpirkšanas (privatizācijas) pieprasījumu un kas saņēmuši VZD lēmumu par tiesībām zemi izpirkt, atgādina, ka līdz nākamajam termiņam zemes izpirkšanas procedūrā atlicis tikai mēnesis.

Lai izpirktu pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi, zemes pastāvīgajam lietotājam līdz 1. septembrim vai nu jāveic zemes kadastrālā uzmērīšana (jābūt iesniegtam zemes robežu plānam reģistrācijai VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) vai jāveic priekšapmaksa par izpērkamo zemi - jābūt bankā veiktam sertifikātu pārvedumam.

Ja līdz 1. septembrim par izpērkamo zemes vienību nav iesniegts zemes robežu plāns, un nav veikta arī priekšapmaksa, iespēja izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem un kadastrālo vērtību tiek zaudēta.

Šajā gadījumā bijušajam zemes pastāvīgajam lietotājam ir tiesības lietošanā piešķirto zemi turpmāk nomāt no pašvaldības, maksājot par tās lietošanu ne tikai nekustamā īpašuma nodokli, bet arī nomas maksu 0,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības.

Ja bijušais zemes lietotājs līdz 1. septembrim VZD neieeniedz ne zemes robežu plānu, ne apliecinājumu par veikto priekšapmaksu un arī nenoslēdz zemes nomas līgumu ar pašvaldību, viņam vairs nebūs tiesību ne izpirkt, ne izmantot šo zemi.

Latvijas ziņas