Starptautisko apmācību un projektu konkursu iespējas

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" aicina pieteikties dažādiem starptautiskiem, ar jaunatnes jomu saistītiem apmācību kursiem, semināriem un pasākumiem, kas notiks rudenī, kā arī projektu konkursiem.

Šoreiz iespējas tiek piedāvātas jauniešiem bezdarbniekiem, kā arī citiem nodarbinātības jomā iesaistītajiem, jaunatnes darbiniekiem (t.sk., jaunatnes jomā strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem), jauniešu līderiem, jauniešu projektu vadītājiem, jaunatnes politikas veidotājiem, kā arī apmācītājiem. Iespējas iesaistīties ir arī tiem, kuri vēl nav aktīvi piedalījušies ES programmā „Jaunatne darbībā".  

Dažādos nodarbinātības projektos iesaistītās personas vēl līdz 1.augustam var pagūt pieteikties iedvesmojošam un praktiskam kontaktu veidošanas un sadarbību veicinošam pasākumam Bridges to work. Seminārs sniegs iespējas jauniešiem, kas, iesaistoties darba tirgū, saskārušies ar dažādiem šķēršļiem. Bridges to work notiks 18. - 20. oktobrī, Antverpenē, un tā ietvaros notiks konkrēti pasākumi jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai. Semināra galvenā mērķgrupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā līdz 26 gadiem.

 

Papildus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešu nodarbinātības/uzņēmējdarbības jautājumiem, uz pasākumu aicināti arī nodarbinātības centru darbinieki un darba devēji, atbalsta un finansu programmu (Mūžizglītības programma, Eiropas Sociālais fonds u.c.) pārstāvji, kā arī eksperti, pētnieki un politikas veidotāji. Detalizētāka informācija: www.jaunatne.gov.lv (sadaļa Jaunumi). 

 

Līdz 31.augustam interesenti, kuri vēlas izzināt un attīstīt dažādus izglītības instrumentus, var pieteikties dalībai pasākumā Tool Fair VI. Izglītības instrumenti, piemēram, āra dzīves aktivitāte, veicina mācīšanās procesu un palīdz realizēt izglītības mērķus. Pasākumā būs iespēja dalīties pieredzē, novadīt savu nodarbību, eksperimentēt un diskutēt, ja vēlaties izzināt un pielietot dažādas metodes un izglītības instrumentus.

 

Tool Fair VI iesaistīs ap 100 dalībnieku, viņiem pārspriežot metožu un izglītības instrumentu noderīgumu, izsakot savu viedokli un uzklausot citu atziņas, kā arī veidojot tālākās rīcības plānu izglītības metožu un instrumentu pilnveidošanā un attīstīšanā. Tool Fair VI  notiks Tallinā 16.-20. novembrī, un uz to var pieteikties apmācītāji, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, jauniešu projektu vadītāji, jaunatnes politikas veidotāji un citi interesenti, kas ir aktīvi jaunatnes jomā un programmā „Jaunatne darbībā". Detalizētāka informācija: www.jaunatne.gov.lv (sadaļa Jaunumi). 

 

Savukārt tie, kuri vēlas uzlabot jaunatnes darba efektivitāti un ietekmi, izmantojot kreatīvas un inovatīvas pieejas, var pieteikties dalībai apmācību kursā „Kreativitāte un inovācijas programmā „Jaunatne darbībā"". Apmācību kursa ietvaros tiks analizēts katrs projekta posms (sagatavošanās, projekta realizācija, novērtēšana un turpinājuma pasākumi) un attīstīti radošie risinājumi šo posmu kvalitātes uzlabošanai.

 

Apmācību kurss palīdzēs attīstīt inovatīvu metodoloģiju, lai paaugstinātu jauniešu projektos iesaistīto personu līdzdalību. Dalībnieki apgūs arī saistību kreativitātei un inovatīvajai uzņēmējdarbībai. Apmācībām var pieteikties projektu vadītāji, jaunieši, jauniešu līderi un jaunatnes darbinieki. Apmācību kurss notiks 4.-9. oktobrī Beļģijā. Pieteikšanās: līdz 9. septembrim. Detalizētāka informācija: www.jaunatne.gov.lv (sadaļa Jaunumi).  

 

Sociālajiem darbiniekiem, kas darbojas jaunatnes jomā, ir iespēja pieteikties dalībai apmācību kursā, kas uzlabos viņu motivāciju un spējas pielietot angļu valodu jaunatnes darbā un līdz ar to veiksmīgāk attīstīt Eiropas mēroga projektus programmā "Jaunatne darbībā", kā arī efektīvāk risināt starpkultūru saskarsmes situācijas. Apmācības notiks 13.-19. novembrī Francijā. Pieteikšanās: līdz 23. septembrim. Detalizētāka informācija: www.jaunatne.gov.lv (sadaļa Jaunumi). 

 

Iepriekš minētās starptautiskās apmācību iespējas piedāvā SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) Jaunatnes Resursu centri, kas sniedz papildus zināšanas programmai „Jaunatne darbībā" un nodrošina apmācības un sadarbības iespējas, lai uzlabotu neformālās izglītības kvalitāti un veicinātu tās atzīšanu. 

 

Savukārt ES programmas „Jaunatne darbībā" īstenotājs - Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra - aicina iesniegt projektu pieteikumus  „Jaunatne darbībā" 4.3. apakšprogrammā „Jaunatnes atbalsta sistēmas". Iespēja piedalīties projektu konkursā jaunatnes darbinieku profesionalitātei un jauniešu bezdarbnieku atbalstam tiek piedāvāta nevalstiskajām organizācijām, vietējām vai reģionālajām valsts iestādēm, kā arī iestādēm, kas Eiropas līmenī aktīvi darbojas jaunatnes jomā un kurām ir dalīborganizācijas vismaz astoņās programmas "Jaunatne darbībā" valstīs.

 

Projektu konkurss atbalstīs jaunatnes darbinieku mobilitāti un apmaiņu, lai veicinātu jaunu prasmju un zināšanu apguvi, kā arī bagātinātu profesionālo līmeni jaunatnes jomā. Konkurss mudina izstrādāt novatoriskas pieejas vai metodes, lai jaunatnes darbinieki varētu atbalstīt jauniešus bezdarbniekus, kas savukārt iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un pārliecību, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 1. septembris. Pieteikuma iesniedzēju vadlīniju pilns teksts, pieteikuma veidlapa un īpašie finansēšanas noteikumi: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_4_3_en.php.   

 

Atgādinām, ka ikviens interesents var iesniegt projektus arī ES programmā „Jaunatne darbībā" saskaņā ar programmas vadlīnijām - tuvākais projektu iesniegšanas termiņš ir 1.septembris. Detalizētāku informāciju par ES programmas „Jaunatnes darbībā" projektu veidiem, kā arī aktuālos piedāvājumus pieteikties starptautiskajiem apmācību kursiem un Latvijas Nacionālās aģentūras atbalsta pasākumiem meklējiet mājas lapā www.jaunatne.gov.lv

Latvijas ziņas