Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā varēs būvēt vēja elektrostacijas

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā varēs būvēt vēja elektrostacijas, to paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.353 "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2003.gada 22.jūnija noteikumiem Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" vēja elektrostaciju būvniecība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā nav atļauta. Ainavu aizsardzības zona aizņem 35% jeb 160 000 hektāru (ha) no kopējās rezervāta platības - 457 600 ha.

 

 

Ņemot vērā to, ka Ziemeļvidzeme ir viena no piemērotākajām vietām vēja elektrostaciju būvniecībai Latvijā, noteikumu projekts paredz rezervātā noteikt teritoriju, kur ir pieļaujama to būvniecība. Vēja elektrostaciju būvniecībai pieļaujamā teritorija noteikta, balstoties uz rezervāta Ainavu ekoloģisko plānu, ko izstrādājusi SIA "Estonian, Latvian&Lithuanian Environment" sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ANO finansēto projektu "Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna izstrāde".

 

 

Rezervāta ainavu ekoloģiskā plāna mērķis ir nodrošināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot dabas vērtību saglabāšanu un sekmējot pašreizējai ainavai netradicionālu ainavas elementu - vēja ģeneratoru, mežu plantāciju, biomasas kultūru zemkopībā - ienākšanu, vienlaicīgi saglabājot rezervāta bioloģiskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

 

 

Plāna mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem ienākumus, saglabājot to dzīves vietas un tradicionālo zemes apsaimniekošanu, vienlaicīgi palielinot to nodarbinātību tūrismā.

 

 

Ainavu ekoloģiskajā plānā ir izdalītas ainavu telpas, ņemot vērā teritorijas bioloģisko daudzveidību, ainavu estētiskās kvalitātes, kultūrvēsturiskās ainavas elementu izvietojuma un vietas sociālekonomiskās nozīmes analīzi.

 

 

Rezervāta ainavu ekoloģiskajā plānā ir parādītas teritorijas vēja elektrostaciju uzstādīšanai un vietas, kur jāveic pasākumi dzīvnieku migrācijas nodrošināšanai, ekosistēmu atjaunošana, kā arī norādīti pilsētu un ciemu attīstības virzieni, kā arī teritorijas, kur būtu ierobežota derīgo izrakteņu ieguve.

 

 

Vēja elektrostaciju uzstādīšanas vietas ir parādītas, ņemot vērā vēja enerģijas karti un vērtējot vēja elektrostaciju iespējamo ietekmi uz putnu migrāciju un ainavu vizuālo veidolu.

 

 

Ainavu ekoloģiskais plāns neparedz vēja elektrostaciju uzstādīšanu piekrastē, starptautiskas nozīmes biocentros - Natura 2000 teritorijās un koridoros, mozaīkveida ainavā ar speciālām prasībām ainavu aizsardzībai, kultūrainavās un Rīgas līča akvatorijā.

 

 

Bez tam noteikumu projektā tiek paredzēti papildus nosacījumi, kas jāņem vērā vēja elektrostaciju būvniecībā, lai pēc iespējas mazinātu to negatīvo ietekmi uz putnu ligzdošanu un migrāciju.

 

Latvijas ziņas