Apspriež Valmieras teritoriālā plānojuma grozījumus

Trešdien, 19.janvārī vairāk nekā desmit valmierieši kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldības vadību un Būvvaldes pārstāvjiem apsprieda Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmo redakciju.

Klātesošie tika iepazīstināti ar plānojuma nozīmi izstrādes kārtību, kā arī uzsākto aktualizēšanas procesu, kura laikā dokumentā saskaņā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiks iestrādāti labojumi, kā arī iedzīvotāju ierosinājumi par teritoriju atļautās izmantošanu u.c. grozījumi.

Teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros ir veikta Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras jautājumu izpēte un rasti optimālākie risinājumi transporta infrastruktūras uzlabošanai un perspektīvajai attīstībai, piemēram: Plostnieku ielas turpinājumam, kā arī risinājums Namdaru ielas pagarinājumam līdz Pļavas ielai, Voldemāra Baloža ielas turpinājums līdz Eduarda Lācera ielai un Mūrmuižas ielas turpinājums līdz autoceļam P18 Valmiera - Smiltene. Izpēte tika veikta Rūjienas, Loku un Vienības ielas, kā arī Rūpniecības, Cēsu un Zvaigžņu ielas krustojumos un citviet. Veikta arī meliorācijas grāvju sistēmas izpēte teritorijā, ko ieskauj Jāņparka, Sporta, Limbažu, Beātes ielas un valsts autoceļš A3 Inčukalns - Valmiera - Valka (Igaunijas robeža).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībnieki interesējās par apbūves augstumu pilsētas centrā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstību pilsētā, kā arī rūpniecisko teritoriju attīstību un ielu infrastruktūru nākotnē.

Jau ziņots, ka plānojuma izmaiņu izstrāde aizsākās 2009.gada augustā. Grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešana noslēgsies 4.februārī. Iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties ar turpmākā plānojuma grozījumu izstrādes gaitā, jo sabiedriskā apspriešana tiks organizēta arī par plānojuma galīgo redakciju.

Jāpiebilst, ka līdz plānojuma grozījumu apstiprināšanai spēkā būs pašreizējais Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijas plānojums un Valmieras pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir nozīmīgākais pašvaldības plānošanas instruments. Tas ir administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību.

Lietotāju raksti