Kas jāievēro, nodarbinot bērnus un pusaudžus?

Jau trešo gadu Valmierā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs, kurā sniedzam informāciju par darba tiesiskajiem aspektiem un darba aizsardzības jautājumiem. Vasarā, kad sācies...

Uzņēmēji pašu un arī draugu un paziņu bērnus vēlas nodarbināt savos uzņēmumos, lai viņiem būtu iespēja skolas brīvlaikā nopelnīt un lai vecāki savukārt būtu droši par to, ka bērns brīvlaiku pavada droši un lietderīgi. Tomēr ir specifiskas lietas, kas jāzina, ja nodarbināt bērnus.

 

Pirmkārt, jāzina precīzs bērna vecums. Saskaņā ar Darba likumu nepilngadīgas personas tiek iedalītas trīs kategorijās:

1)    personas, kuras jaunākas par 18 gadiem, tai skaitā bērni un pusaudži;

2)    bērni – visas personas vecumā līdz 15 gadiem un personas, kuras vecumā līdz 18 gadiem turpina iegūt pamatizglītību;

3)    pusaudži – personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuras neturpina iegūt pamatizglītību.

 

Iepriekš minētos „bērnus” Darba likums aizliedz nodarbināt pastāvīgā darbā, tomēr vasaras brīvlaikā bērnus vecumā no 13 gadiem drīkst nodarbināt vieglā, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā, ja iegūta vecāku (aizbildņa) piekrišana. Piemēram, tie ir dažādi ar dārzniecību saistīti darbi (ravēšana, laistīšana, ražas novākšana, ārstniecības augu vākšana, stādu sagatavošana utt.), mājdzīvnieku barošana, apkopšana un ganīšana, ja darbs nenotiek vietās, kur mākslīgi apsēklo un aplecina dzīvniekus, kā arī, ja darbs nav saistīts ar plēsīgu dzīvnieku, vaislas ērzeļu un buļļu kopšanu.

 

Tāpat bērnus drīkst iesaistīt apkārtējās vides sakopšanā, dažādu mājsaimniecības darbu veikšanā, biroju, viesnīcu, kafejnīcu un citu līdzīga rakstura iestāžu telpu uzkopšanā, transportlīdzekļu, logu un citu priekšmetu mazgāšanā, ja darbs nav saistīts ar dažādu tilpņu un iekārtu attīrīšanu, kā arī cauruļu, krāšņu, gāzes vadu un ventilācijas iekārtu tīrīšanā. Atļauti ir arī tāda veida darbi kā kurjera pienākumu veikšana, preču iesaiņošana un iepakošana, etiķešu līmēšana uz precēm, dažādu vienkāršu pakalpojumu sniegšana (piemēram, plakātu līmēšana, logu mazgāšana (ja darbs nav veicams lielā augstumā), preču piegāde mājās un pārdošana uz ielas.

 

Ja bērnam ir atrasts piemērots darbs, kas nav iekļauts minētajās kategorijās, darba devējam nepieciešams iegūt īpašu Valsts darba inspekcijas atļauju bērna nodarbināšanai. Tāpat strikti jāievēro Darba likumā minētie darba un atpūtas laika nosacījumi – bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, un diennakts atpūtas ilgums bērniem 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 14 stundām pēc kārtas. Savukārt samaksa par darbu bērnam jāsaņem atbilstoši padarītā darba apjomam.

 

Kas attiecas uz pusaudžiem, viņus aizliegts nodarbināt darbā, kas saistīts ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Kategorijas, kurās pusaudžus nedrīkst nodarbināt, noteiktas 28.05.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr. 206. Atšķirībā no bērniem pirms pusaudža nodarbināšanas nav nepieciešams saņemt vecāku (aizbildņa) piekrišanu. Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. Pusaudžiem, kuri tiek nodarbināti 35 stundas nedēļā, mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu.

 

Jāatceras arī, ka, slēdzot darba līgumu ar bērnu vai pusaudzi, jāievēro noteikta procedūra: personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, darbā drīkst pieņemt tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, turklāt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai šiem jauniešiem ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate. Pieņemot darbā gan bērnus, gan pusaudžus, ar viņiem tāpat kā ar visiem pārējiem darbiniekiem jāslēdz rakstisks darba līgums, kas atbilst Darba likuma 40. panta prasībām.

 

Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides risku novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā. Jāatceras, ka pusaudžus aizliegts nodarbināt brīvdienās un nakts darbā, savukārt bērniem aizliegts strādāt arī virsstundas. Komandējumos vai darba braucienos personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, drīkst sūtīt tikai tad, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu.

 

Ja radušies kādi jautājumi vai neskaidrības šajā vai citos jautājumos, darba devēji var vērsties LDDK reģionālajā konsultāciju centrā, kur bez maksas tiks sniegtas konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos. LDDK Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Garajā ielā 7, 206. kabinetā, Valmierā. Varat arī zvanīt pa tālruņiem 64233448, 28610420 vai sūtīt e-pastu uz [email protected].

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros.  

Lietotāju raksti