Kas jāievēro, slēdzot uzņēmuma līgumu

Iestājoties ekonomiskajai lejupslīdei, īpaši aktuāls gan uzņēmumiem, gan dažādām iestādēm kļuva jautājums par izmaksu samazinājumu. Ja daļa pārgāja uz pilnībā nelikumīgiem „risinājumiem”, piemēram, aplokšņu algām, tad daļa uzņēmumu...

Noslēdzot ar konkrētu cilvēku uzņēmuma līgumu, darba devējs atbrīvojas no nodokļu sloga, kā arī no pienākuma piešķirt darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un izmaksāt piemaksas par darbu virsstundās un nakts stundās. Arī slimības lapas šādos gadījumos netiek apmaksātas. Tādējādi dažkārt darba devējs pat var nedaudz paaugstināt darba samaksu un nodrošināt nepieciešamo juridisko un grāmatvedības jautājumu kārtošanu, kas pirmajā brīdī darbiniekam pat šķiet izdevīgi. Taču jāņem vērā, ka nepietiek ar to vien, ka darba līgums tiek nosaukts citā vārdā. Izšķirošs ir tā saturs.

Saskaņā ar Civillikuma 2212. pantu ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm pildīt kādu otras puses pasūtījumu, izgatavot kādu lietu, noorganizēt pasākumu utt., citiem vārdiem, veic kādu konkrētu līgumdarbu. Slēdzot uzņēmuma līgumu, izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu rīcību. Attiecības ar pasūtītāju šai gadījumā ir kā vienlīdzīgiem partneriem. Detalizēti uzņēmuma līgumu reglamentē Civillikuma Saistību tiesību daļas trešā apakšnodaļa

 

Lai attiecības, kas noslēgtas starp pusēm, neatzītu par darba attiecībām (lai aiz uzņēmuma līguma faktiski neslēptos darba attiecības) vai spēkā neesošām attiecībām, pareizi būtu jārīkojas šādi :

1.    persona, ar kuru tiek slēgts uzņēmuma līgums, pati reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, un tādējādi netiek reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā darbinieks un arī nodokļus maksā par sevi pati. Praksē piedzīvoti gadījumi, kad starp pusēm ir uzņēmuma līgums, bet izpildītājs tomēr reģistrēts VID kā darba ņēmējs un pats pasūtītājs veic nodokļu nomaksu – turklāt tādā apmērā, it kā šī samaksa būtu darba alga. Tādējādi tiek pārkāptas vairākas likumu normas. Ikvienam saimnieciskās darbības veicējam pašam ir tiesības izvēlēties, kādu nodokli viņš pielietos savā saimnieciskajā darbībā – mikronodokli, patentmaksu vai kādu citu pieeju. Vēršoties tiesā, šāds uzņēmuma līgums tiktu atzīts par darba līgumu – kaut tādēļ vien, ka izpildītājs reģistrēts kā darba ņēmējs;

2.    uzņēmuma līguma priekšmets nevar būt vispārīga darba veikšana kā darba attiecībās, bet konkrēta rezultāta sasniegšana;

3.    persona, ar kuru tiek slēgts uzņēmuma līgums, nepakļaujas darba devēja rīkojumiem un darba kārtībai. Praksē pieredzēts, ka izpildītājam noteikts konkrēts darba un atpūtas laiks, brīvdienas. Uzņēmuma līgumā to ietvert nedrīkst;

4.    persona darba veikšanai izmanto savus darbarīkus vai līdzekļus. Esmu saskārusies ar gadījumu, kad tiesa starp pusēm nodibinātās attiecības atzina par darba attiecībām, jo pasūtītājs izpildītājam bija piešķīris darba uniformu, darba automašīnu un ar visu nepieciešamo (datoru, kancelejas precēm, tālruni) aprīkojis viņa darbavietu;

5.    uzņēmuma līgumā nedrīkst parādīties darba līguma termini, piemēram – darba devējs, darbinieks, darba laiks, atpūtas laiks, darba samaksa;

6.    uzņēmuma līgumā jānorāda, ka izpildītājs pats apņemas ievērot un nepārkāpt darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un sanitārās normas;

7.    norēķinus puses veic uz pieņemšanas – nodošanas akta pamata, pēc izrakstīta rēķina vai skaidrā naudā pret VID reģistrētu kvīti.

Ja šajā vai citos ar darba tiesībām un darba aizsardzību saistītos jautājumos radušās neskaidrības, darba devēji var vērsties Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālajā konsultāciju centrā, kur jums bez maksas tiks sniegtas konsultācijas. LDDK Vidzemes reģiona darba devēju konsultāciju centrs atrodas Valmierā, Garā ielā 7, 206. kabinetā. Konsultācijas var saņemt arī pa tālruņiem 64233448 un 28610420 vai sūtot e-pastu – [email protected].

Latvijas Darba devēju konfederācijas reģionālo konsultatīvo centru darbība tiek nodrošināta Eiropas Savienības  Sociālā fonda projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” 1. aktivitātes „Darba devēju konsultatīvo centru izveide plānošanas reģionos un informācijas sniegšana darba devējiem par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu praktisku piemērošanu” ietvaros. 

Lietotāju raksti