Aicina izvirzīt Smiltenes pašvaldības apbalvojumiem

Smiltenes novada iedzīvotāji, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas līdz 23. oktobrim aicināti pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

"Aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt pretendentus nominācijām "Smiltenes novada Goda cilvēks" un "Gada balva", lai teiktu paldies par viņu nesavtīgo darbu, augstiem sasniegumiem un ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē. Apbalvojumu pasniegšana notiks novembrī Latvijas valsts svētku pasākuma ietvaros," informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Ierosinājumi par apbalvojumu piešķiršanu līdz noteiktajam datumam jāiesniedz Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu [email protected].

M. Mūze stāsta, ka ierosinājumus par personas apbalvošanu var rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot nomināciju, apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, kā arī datus par iesniedzēju. Pieteikumam jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks pieņemts Smiltenes novada domes oktobra sēdē.

NOMINĀCIJAS

Augstākais apbalvojums «Smiltenes novada Goda cilvēks» tiek pasniegts fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Apbalvojumi «Gada balva» tiek pasniegti šādās nominācijās:

  • Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē
  • Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē
  • Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē
  • Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā
  • Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē
  • Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē
  • Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē

Novados