Aizvadītas jaunveidojamā Smiltenes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba grupas un sagatavots aptauju rezultātu kopsavilkums

No 5. līdz 10. maijam tiešsaistes platformā “Zoom” notika jaunveidojamā Smiltenes novada plānošanas dokumentu izstrādes tematiskās darba grupas. Kopumā 8 darba grupās piedalījās 227 dalībnieki, tai skaitā 105 unikālie dalībnieki.

Tematisko darba grupu mērķis bija iesaistīt novada iedzīvotājus, lai kopā ar pašvaldības nozaru speciālistiem paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem jaunajā Smiltenes novada teritorijas attīstībā. Kopā norisinājās astoņas tematiskās darba grupas par dažādām tēmām (uzņēmējdarbības vide, izglītība, sports un kultūra, sociālie pakalpojumi, veselība un drošība, infrastruktūra un mobilitāte, vide un publiskā ārtelpa, vietējā kopiena, laba pārvaldība). Dalībnieki, diskutējot mazākās grupās, izstrādāja priekšlikumus un idejas, kā uzlabot un attīstīt novadam būtiskās jomas nākotnē pēc apvienošanās. Darba grupu laikā radītie priekšlikumi tiks tālāk apstrādāti un ņemti vērā attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā.

Iepriekš tik informēts, ka no 1. līdz 31. martam norisinājās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas,  lai izstrādātu jaunveidojamā Smiltenes novada (Apes, Raunas un Smiltenes novada) attīstības plānošanas dokumentus: Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.– 2045. gadam, Smiltenes novada attīstības programmu un Smiltenes novada mobilitātes plānu 2021.- 2030.gadam. Abās aptaujās kopā piedalījās 732 respondenti, un to aizpildīšana bija anonīma. Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamā novada attīstības iespējām, esošajām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, savukārt uzņēmēju aptaujas mērķis bija noskaidrot uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi, iekļaujot priekšlikumus plānošanas dokumentos.

Ar abu veikto aptauju rezultātiem aicinām iepazīties ŠEIT.

Sabiedrības līdzdalība ir svarīga dokumentu izstrādes sākuma posmā, jo iedzīvotāji un uzņēmēji var norādīt uz esošām problēmām, kuras būtu jārisina tuvākajos gados, kā arī ieskicēt vēlamo novada attīstības vīziju. Sabiedrības paustās vajadzības kalpo par pamatu pašvaldības prioritāšu, veicamo rīcību un īstenojamo projektu definēšanai.  Paldies Smiltenes, Apes un Raunas novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nozaru speciālistiem par dalību un atbalstu plānošanas dokumentu izstrādē.

Nākamais sabiedrības iesaistes pasākums saistībā ar plānošanas dokumentu izstrādi notiks rudenī, kad plānota jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Smiltenes novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Novados