Izsludināts līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu īstenošanai Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība izsludina 2.kārtu līdzfinansēšanas konkursam kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu īstenošanai Smiltenes novadā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt aktivitātes, ko organizē pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā.

Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Pašvaldības atbalstītās aktivitātes un pasākumi jāīsteno gada laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums paredz atbalstu šādās jomās: koncerti un festivāli; teātra, kino un deju izrādes; izstādes, mākslas plenēri; izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskākajās teritorijās; novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, to kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana; novada ievērojamo personību dzīves un darba gaitu izpēte, piemiņas vietu apzināšana, saglabāšana Smiltenes novada teritorijā; kultūrmantojuma digitalizācija; radošās darbnīcas; kultūrizglītojošas programmas un lekcijas; literārie pasākumi; kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana; novada (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu video filmu uzņemšana; audio vai videoierakstu veikšana; gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus gan kultūras pasākumu, gan dažādu norišu organizēšanai, kas jāievēro, lai samazinātu Covid-19 vīrusa izplatību, konkursā tiek aicināts iesniegt projektus, kuru aktivitātes atbilst epidemioloģiskās drošības prasībām, un ko ir iespējams īstenot plānotajā termiņā.

Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 2000,00 eiro, ne vairāk kā 90% no kopējām pasākuma izmaksām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā, sadaļā “Attīstība” – Pašvaldības atbalsts. Projektu pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikumam, papīra formā vai elektroniski jāiesniedz līdz 2021.gada 27.augustam plkst. 16.00, Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā Smiltenē (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729; e-pasts: [email protected]) ar norādi „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursam”.

Novados