Izsolē – zeme mājas būvniecībai Launkalnē

Ja  padomā ir privātmājas būvniecība un finansiālās iespējas to atļauj, tad ir iespēja iegādāties apbūves gabalu Smiltenes novada Launkalnes ciemata teritorijā, nopērkot zemi no novada pašvaldības.

Smiltenes novada dome 20. novembrī rīkos vairāku nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli, trīs no šiem nekustamajiem īpašumiem atrodas Launkalnē.

“Teritorijas plānojumā tā ir individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija. Visi izsolē piedāvātie nekustamie īpašumi jau ir saparcelēti un ierakstīti Zemesgrāmatā,” skaidro Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš.

Šī dzīvojamo māju apbūves teritorija Launkalnē atrodas virzienā uz Rauziņu (aiz bērnudārza, sākumskolas un Līvānu dzīvojamajām mājām). Pagasta pārvaldnieks skaidro, ka tur pavisam  ir astoņi zemes gabali, no tiem divi jau ir nopirkti, trīs šobrīd tiek piedāvāti izsolē, bet vēl trīs gaida savu kārtu. Ja būs interese, tad arī tos pašvaldība piedāvās izsolē. Šobrīd izsolē iespējams iegādāties nekustamos īpašumus “Kalna Bērzi”, “Ķirškalni” un “Ķirši”. 

Atsavināmais nekustamais īpašums “Kalna Bērzi” sastāv no zemes vienības 0,5707 hektāru lielā platībā, izsoles objekta sākumcena noteikta 3025 eiro.

Nekustamais īpašums “Ķirši” sastāv no vienas zemes vienības  0,2164 hektāru lielā platībā, izsoles objekta sākumcena noteikta 2750 eiro.

Nekustamais īpašums “Ķirškalni” sastāv no vienas zemes vienības 0,2466 hektāru lielā platībā, izsoles objekta sākumcena noteikta 4570 eiro.

Vēl Smiltenes novada dome izsolē 20. novembrī piedāvā īpašumu “Vecpalsas” Palsmanes ciematā.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības  0,1743 hektāru lielā platībā un nedzīvojamām ēkām. Izsoles objekta sākumcena ir noteikta 8700 eiro.

Nekustamie īpašumi tiek pārdoti uz nomaksu, samaksu veicot viena gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža. Sīkāku informāciju interesenti var uzzināt pašvaldībā.

Novados