Kārķos noslēgušies Lustiņdruvas labiekārtošanas darbi

Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un labiekārtošanas darbi ir pabeigti. Labiekārtošanas darbus veica Ivars Pilskalns, izgatavojot un uzstādot jaunus vides elementus. Tagad atliek sagatavot visu dokumentāciju un iesniegt Lauku atbalsta dienestam līdz 2020. gada 1. jūnijam, lai projekts būtu veiksmīgi īstenots.

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, dabas izzinošas un kvalitatīvas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā.

Projekta teritorijā tika uzstādīta dēļu laipa 94 metru garumā. Gar laipas malām 10 informatīvi elementi par dažādu zvēru pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvā un 1 atraktīvs stends par apkārtnē dzīvojošo putnu spārnu lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu atraktīvāku, uzstādītas arī 3 brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8248,60 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 7423,74 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 824,86 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “No Salacas līdz Rūjai”.


Novados